صفحه/نتیجه

مقررهٔ شرائط کارکنان روز مزد : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های اداره-- فصل سوم مکلفیت های کارکنان-- فصل چهارم مزد-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem744a_1420_n791_dari_title10.pdf ...

مقررهٔ استخدام اتباع افغانی در نمایندگی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم حقوق و وجائب-- فصل چهارم احکام نهائی acku_risalah_knf1270_meem79_1420_n791_dari_title11.pdf ...

مقررهٔ جبران خساره و ضرر صحی مرتبط به کار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|79|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و حالات پرداخت جبران خساره-- فصل سوم طرز تثبیت و تعیین اندازهٔ جبران خساره-- فصل چهارم ذخیرهٔ وجوه جبران خساره و طرز پرداخت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_lc1043_meem74_1420_n791_dari_title12.pdf ...

مقررهٔ مراکز آموزش فنی و حرفوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|LC1043|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فعالیت و آموزش در مراکز آموزش-- فصل سوم وظائف و صلاحیتهای مراکز آموزش فنی و حرفوی-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های کار آموزان-- فصل پنجم تشکیل و اداره—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem72_1420_n791_d ...

مقررهٔ توزیع البسهٔ کار و وسائل تحفظی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|72|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط توزیع و استفاده از البسهٔ عادی کار-- فصل سوم مکلفیت های اداره—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem77_1420_n791_dari_title14.pdf ...

مقررهٔ معیارهای عمدهٔ حفاظت کار و طرق عملی (تخنیک) ایمنی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|77|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های اداره-- فصل سوم معیارها و قواعد عمدهٔ حفاظت کار و طرق عملی ایمنی در محلات کار و تولید-- فصل چهارم وسائل تحفظی انفرادی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem747_1420_n791_dari_title15.pdf ...

مقررهٔ کار روز نامکمل، هفتهٔ نامکمل، حاصل کار و کار انجام شده : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|747|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم قرارداد کار-- فصل سوم وقت کار-- فصل چهارم مزد-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem744b_1420_n791_dari_title16.pdf ...

مقررهٔ طرز ترتیب مجدد دفتر سوانح از بین رفته کارکنان امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744b|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های هیئت-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_knf1270_meem728_1420_n791_dari_title17.pdf ...

مقررهٔ تنظیم مراقبت کار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|728|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های ادارهٔ مراقبت کار-- فصل سوم مکلفیت های مراقبت کننده گان کار-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem744c_1420_n791_dari_title18.pdf ...

مقررهٔ نحوهٔ تشویق کارکنان قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|78|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط اعطای امتیاز تشویقی-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_knf1270_meem744b_1420_n791_dari_title20.pdf ...