صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۱) قانون معاشات مقامات عالی دولتی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۹۲۱) تاریخ ۲۳/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367 |89 |ض|HD4912.A34 |رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون معاشات مقامات عالی دولتی، در شماره ۱۴: شماره مسلسل ۶۷۶(۲۹ میزان ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_hd4912_a34_zwaat89_1367_n678_dari_title12.pdf ...

(ایزاد پاراگراف دوم در ماده (۵) مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی) : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۲۹۸ – ۳) تاریخ ۷-۷-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367|94 |ا|KNF1270|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ایزاد تحت عنوان مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی، در شماره ۹: شماره مسلسل ۶۴۳ (۱۲ اسد ۱۳۶۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1270_alif94_1367_n678_dari_title14.pdf ...

تعدیل مواد مقرره صحت روانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367| 74|ت |RA790|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ra790_tay74_1367_n678_dari_title16.pdf ...

مقرره استخدام اتباع افغانی در نماینده گیهای سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۴۷۷ – ۳ تاریخ ۷-۶-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367|74 |م|KNF1270 |رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرار داد کار-- فصل سوم حقوق و وجایب-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf1270_meem74_1367_n678_dari_title17.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۴۸۹) تاریخ ۳۰-۱۱-۱۳۶۷ در مورد اعلان حالت اضطرار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-29 | 1367|48 |ف |DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_fay48_1367_n687_dari_title1.pdf ...