صفحه/نتیجه

مقرره فعالیت مؤسسات غیر حکومتي داخلي و خارجي (N.G.O) در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|74|م|HN670.6.Z9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت هاي مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت هاي حکومت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hn670_6_z9_meem74_1374_n781_dari_title11.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تعیین مرکزولایت پکتیکا ۲-۸-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|48|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم فقره چهارم ماده چهل وسوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_js4742_2_fay48_1361_n522_dari_title4.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب تاسیس و تشکیل واحد اداری جدید علاقداری گلدره ۲-۸-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|42|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم فقره چهارم ماده چهل وسوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_js7442_2_fay42_1361_n522_dari_title5.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ارتقای علاقداری بهارک ولایت بدخشان به ولسوالی درجه (۲) ۲-۸-۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-30 | 1361|49|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم فقره چهارم ماده چهل وسوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان جهت فراهم آوری تسهیلات لازم برای اهالی منطقه بهارک ولایت بدخشان وارتقای سطح موثریت اجراآت اداری آن بمنظورایجاد یک اداره سا ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۴) تاریخ – ۲۲-۲- ۱۳۷۵ در مورد ایجاد ولسوالي سیدخیل در ساحه ولایت پروان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|42|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

حالت انفاد و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. acku_risalah_knf2920_fay42_1375_n782_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸-۵-۱۳۶۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-07-30 | 1363|48a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay48a_1363_fay48_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره دوم مقرره نظارت دولتی اطفائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-07-30 | 1363|89|ض|TH9151|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان نظارت دولتی اطفائیه جمهورى دموكراتيك افغانستان، در شماره ۱۲: شماره مسلسل ۵۱۶ (۳۱ سنبله ۱۳۶۱هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_th9151_zwaat89_1363_n568_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ تصدي تحقیقات جیو انجنیري و خدمات هایدرو جیولوجیکي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|52|الف|TA705.4 A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظایف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم امور حسابي و راپوردهي بیلانس-- فصل پنجم مصارف ها و مساعدت ها—فصل ششم تجدید سازمان و انحلال و تصفیه تصدي-- فصل هفتم احکام نهائي. acku_risa ...