صفحه/نتیجه

جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون بیرق : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-26 | 1357|89|ج|CR101|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول بیرق جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل دوم طرز استفاده از بیرق-- فصل سوم افراشتن بیرق-- فصل چهارم نشان مورد استفاده در بیرق-- فصل ششم استفاده تزینی از بیرق جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل هفتم بیرق های دول متحابه و ملل متحد-- فص ...

فرمان شماره (۷) در باره مهر و مصارف عروسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-26 | 1357|58|ف|KNF542|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf542_fay58_1357_n409_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ د اطلاعاتو او کلتور کلوپ : فرمان شماره (۲۵) مورخ چهارم حمل سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-17 | 1355|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول(-) ماده ۲-۱: فصل دوم(-)ماده ۳: فصل سوم(-) ماده ۱۰-۴: فصل چهارم(امور مالی و بیلانس) ماده ۱۴-۱۲: فصل پنجم(انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۵: فصل ششم(مسایل متفرقه) ماده ۲۰-۱۶. acku_rislah_k487_c8_alif52_1355_n344_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی افغان فلم : فرمان شماره ۱۵۶۴ مورخ ۱۸دلو سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-30 | 1354|52|ا|PN1995.9.A35|رساله | بیشتر...

ماده ۱۰ در جریده موجود نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان و مرام)ماده ۲-۱: فصل دوم (تشکیلات)ماده ۸-۳: فصل سوم (امور مالی و حسابی) ماده۱۷-۹: فصل چهارم (انحلال و تصفیه موسسه) ماده ۲۱-۱۸: فصل پنجم (امور متفرقه) ماده ۲۵-۲۲. acku_risalah_pn1995_9_a35_alif ...

اساسنامۀ جمعیت العلما افغانستان : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-07-15 | 1357|52|الف|BP185|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا تحت فیصلۀ شماره (۱۱۱۹) در جلسۀ (۱۹) تاریخی۱۳۵۷/۷/۲ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۷۵/۷/۲ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: احکام متفرقه. ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد انفاذ ضمیمه شماره پنجم قانون نشانها و مدالها راجع به وضع مدال استاد کمال الدین (بهزاد(شماره: (۳۴(تاریخ: ۱۶/۳/۱۳۸۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-03-31 | 1383|29|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان قانون نشانها و مدال (علامه) های امارت اسلامی افغانستان، در نمبر مسلسل ۷۹۷ (۸ صفرالمظفر ۱۴۲۲هـ ق) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_fay29_1383_n831_dari_title1.pdf ...

اســــــــاسنــــــامۀ مطابـــــع دولتی افغانســـــــتان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-06-15 | 1349|52|ا|Z249.R3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول عنوان ومرام، فصـــــــل دوم ســــــرمایــــــه، فصل سوم تـــــــشکیلات، فصـــــــــل چــــــــــهارم انحـــــــــلال و تصفــــــــــیه، فصــــــــل پنجــــــــــم مـــــــواد متفــــــرق. acku_risalah_z249_r3_alif52_1349_n0165_dar ...

اساسنامۀ و تشکیل کمیته ملی المپیک دولت جمهوری افغانستان : فرمان شماره (۳۷۴) مورخ هفدهم جوزا سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|58|ا|GV133.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول(ماده اول)ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیل کمیته ملی المپیک) ماده ۳-۱۰. acku_risalah_gv133_a3_alif58_1354_n313_dari_title2.pdf ...

مقررۀ کادر علمی اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲) تاریخ ۱۱-۸-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-08-16 | 1388|74|م|LB2391.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط پذیرش به کادر علمی-- فصل سوم ترفیعات اعضای کادر علمی-- فصل چهارم وظایف و مکلفیت های اعضای کادر علمی-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_lb2391_a3_meem74_1388_n1001_dari_title2.pdf ...

تفاهم نامه همکاری وزارت کار، امور اجمتاعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مهارت های فنی و توسعه منابع انسانی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۰ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|72|ت|DS357.6.I7|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_l7_taay72_1390_n1069_dari_title1.pdf ...