صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۱۳۲۳) مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی : ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|48|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۸۶۶) درجلسه تاریخی ۱۳/۱۲/۱۳۵۳ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۶۹۳۲) مورخه ۱۳/۱۳/۱۳۵۳وزارت معادن و صنایع راجع به استخدام زنان در کارهای زیرمینی مراتب اتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان acku_risalah_knf1270_fay48_1354_n30 ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۶۰۹ تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲ /

کابل: | وزارت عدلیه | 1373-07-16 | 1373|74|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

"فرمان تقنینی در باره الغای قانون تنظیم مناسبات ارضی، اعاده حقوق مالکین اصلی زمین و استرداد زمین های توزیع شده"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k3871_3_fay74_1373_n976_Dari_title2.pdf ...

آگاهی مؤرخ ۲۲/۱۱/۱۴۱۸ هـ.ق امیرالمؤمنین در مورد تسلیم نمودن محبوسین و سایر اجناس به مراجع مربوط /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|72|آ|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_alif_mad72_1420_n788_dari_title99.pdf ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ- ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|682|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif682_1344_n30_dari_title2.pdf ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|622|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif622_1344_n25_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ اساسات برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی شماره (۱۱۰) تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482b|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی در ارتباط با برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی، الی تصویب قانون انتخابات و ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، مراتب آتی منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay482b_1382_n819_dari_title2.pdf ...