صفحه/نتیجه

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ کشیدن سگریت : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|92|پ|KNF13|رساله | بیشتر...

"تمام مسؤلین محترم اگاه باشند که در آینده کشیدن سگریت مطلق منع میباشد در قسمت جواز و عدم جواز آن کسی حرف نزند"-- از روی متن. acku_risalah_knf13_pay92_1420_n788_dari_title5.pdf ...

مقررۀ مراکز صحی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸-۲-۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-05-21 | 1391|78|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ایجاد مراکز صحی خصوصی-- فصل سوم استخدام-- فصل چهارم کمیسیون ها – فصل پنجم مکلفیت های مراکز صحی خصوصی – فصل ششم احکام تأدیبی – فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_ra541_a3_meem78_1391_n1084_dari_title1.pdf ...

مقرره زباله های طبی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳) تاریخ ۲۰-۱۱-۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳۱) تاریخ ۲۱-۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-20 | 1396|74|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم مکلفیت متصدی زباله های طبی—فصل سوم معیار های تنظیم زباله های طبی—فصل چهارم مسئولیت های ادارات ذیربط—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_td171_5_a34_meem74_1396_n1263_dari_title1.pdf ...

مقررۀ حق الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸-۵-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴۷۴) تاریخ ۱۴-۸-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-08 | 1396|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الاجرت (فیس)– فصل سوم نظارت از اخذ حق الاجرت (فیس)– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ra541_a3_meem74_1396_n1274_dari_title3.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸-۶-۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۵) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-27 | 1396|89|ض|RA541.A3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صحت عامه، در شماره مسلسل ۱۰۰۴ (۲۱ قوس ۱۳۸۸) به نشر رسیده. acku_risalah_ra541_a3_zwaat89_1396_n1278_dari_title2.pdf ...

قانون درملتونها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-31 | 1358|29|ق|R738|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصــــــــــــــــــــل اول احــــــــــــــــکام عمــــــــــــــومـــــــــــــــی-- فصــــــــــــــــــــل دوم شــــــــرایـــــــــط کســـــــــــب امتــــــــیاز افتتــــــــــــــــاح درملتـــــــــــــــون و وظایــــــــــــف صـ ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی بانک خون مرکزی منتشره جریده رسمی شماره (۳۴۰)مورخ ۱۶ – اسد ۱۳۵۵ : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-31 | 1362|88|ض|RM172|رساله | بیشتر...

اساسنامه اصلی این ضمیمه تحت عنوان اساسنامه تصدی بانک خون ، درشماره ۹: شماره مسلسل ۳۴۰ (۱۶ اسد ۱۳۵۵)به نشررسیده. acku_risalah_rm172_zwaat88_1362_n538_dari_title3.pdf ...

اساسنامه انجمن رهنمای خانواده : فرمان نمبر ۸۴۴- ۲۵- ۳ – ۱۳۴۷ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-04-31 | 1347|525|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

این فرمان شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول کلیات-- فصل دوم وظایف انجمن رهنمای خانواده-- فصل سوم عضویت انجمن-- فصل چهارم اورگانهای تشکیلاتی-- فصل پنجم دارایی انجمن-- فصل ششم انحلال انجمن و تصفیه آن-- فصل هفتم قواعد متفرق. acku_risalah_knf13_alif525_1347_n109_dar ...