بررسی کنید که آیا املایی شما درست است، و یا سعی کنید فیلتر از بین بردن