صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۱) قانون توریزم: محترم وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-05-31 | 1360|89|ض|G155.A1|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۸/۵/۱۳۶۰ فیصله شماره «۲۹۹۳» مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۰ شورای وزیران را مبنی بر ضمیمه شماره (۱) قانون توریزم بداخل چهار ماده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. ۴ شماره. قانون اصلی این ضمیمه ت ...

تعدیل مواد اول و سوم قانون توریزم : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|74|ت|G155.A1|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره «۳۶» مورخه « ۲ » عقرب ۱۳۵۸، قانون توریزم منتشره جریده رسمی شماره « ۴۳۱ » « ۳۱ » سرطان ...

مقررات تاسیسات بود وباش سیاحین : فرمان شماره (۱۲۶۱) مورخ سیزدهم سنبله سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-31 | 1356|42|م|G155.A25|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی وتعریفات) ماده ۳-۱-- فصل دوم (شرایط تدویر تاسیسات بود وباش)ماده ۵-۴-- فصل سوم (درجه بندی تاسیسات بود وباش)ماده ۱۲-۶-- فصل چهارم (ثبت تاسیسات بود وباش)ماده ۳۱-۱۳-- فصل پنجم (کمیته تصنیف) ماده۳۹-۳۲-- فصل ششم (احکام مت ...

قانون توریزم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|29|ق|G155.A25|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توریزم افغانستان-- فصل سوم تاسیسات تورستیک-- فصل چهارم احکام متفرقه. " مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۶۸۵ »در جلسه تاریخی ۲۰ر۳ر۱۳۵۸با ملاحظهً ورقه عرض شماره «۵۶۶» مورخ ۲ر۳ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصو ...

قانون سیاحت : فرمان شماره (۸۳۵) مورخ پنجم سنبله سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-09-18 | 1354|29|ق|G155.A1|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول اصطلاحات-- فصل دوم صلاحیت ریاست گرزندوی-- فصل سوم فصل سوم-- فصل چهارم تعیین مناطق تورستیک-- فصل پنجم تاسیسات بود وباش-- فصل ششم نمایندگی مسافرتی-- فصل هفتم رهنمای سیاحین-- فصل هشتم مؤیدات. acku_risalah_g155_a1_qaaf29_1354_n314_d ...

تعدیل اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-05 | 1344|74|ت|G155.A25|رساله | بیشتر...

acku_risalah_g155_a25_tay74_1344_n029_dari_title2.pdf ...