صفحه/نتیجه

مقرره اداره عمومی هوا نوردی ملکی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : یاد داشت شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱-۳-۱۳۶۳: مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱-۳-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-07-15 | 1363|74|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_tl540_t6_meem74_1363_n567_dari_title1.pdf ...

مقررۀ استفاده از بس های دولتی شهری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۴) تاریخ ۲۶-۸-۱۳۶۶ در مورد مقرره استفاده از بس های دولتی شهری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|74|م|HE151|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و امتیازات راکبین-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام تادیبی-- فصل پنجم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_he151_meem74_1366_no6 ...

مقرره امتیاز مهارت فنی و انجنیری کارکنان وزارت هوانوردی ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۱۳) تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-01 | 1368a|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امتیاز فنی و انجنیری کارکنان-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1368_n700_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم فعالیت موسسات ترانزیتی و بارچالانی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره (۳۶۵) تاریخ ۲۶-۱۰-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-15 | 1368|74|م|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف، صلاحیتها و مکلفیتها-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf920_meem74_1368_n711_dari_title3.pdf ...

ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۶) مورخ ۲۹ میزان ۱۳۶۷ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۱۰) تاریخ ۲۴-۱۲-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۳۹۷) تاریخ ۹-۳-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-05-15 | 1368 |94|ا|TL250|رساله | بیشتر...

ضمیمه اصلی این ایزاد تحت عنوان مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸(مورخ ۶/۳/۱۳۶۷ در باره ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شماره (۷) مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۲: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۳۳۴)تاریخ ۶/۴/۱۳ ...

تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی منتشره شماره (۴۲۹) مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸ جریده رسمی : شورای وزیران جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۱۳) تاریخ ۳-۹-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان گڼه (۱۲۵۰) تاریخ ۹-۱۰-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|74|ت|K1358|رساله | بیشتر...

: "مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۱۳) مورخ ۳/۹/۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان را در باره تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ۳ ماده در فرمان ای ...

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1363|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

14 شماره. "پیرامون مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf2720_meem74_1363_n556_dari_title1.pdf ...

مقررۀ مصارفاتی شرکت آریانا افغان الوتنه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۸) تاریخ ۵-۵-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-15 | 1369|74|م|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مصارف-- فصل سوم مصارف غیر مستقیم-- فصل چهارم مصارف مربوط بفعالیت و رقابت تجارتی-- فصل پنجم مصارف آموزش کارکنان—فصل ششم عضویت و حق الع ...

مقرره خدمات انتقالاتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۹۹) تاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۶۸ در مورد مقرره خدمات انتقالاتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-04-31 | 1368|74|م|HE4211|رساله | بیشتر...

: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل پنجم طرز حرکت قطار و تامین امنیت آن-- فصل ششم احکام متفرقه. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. فصل چهارم در متن اصل جریده رسمی ...