صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس کمیسیون مؤقت تنظیم انتخابات شماره: (۳۹(تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay482_1382_n811_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس دفتر مشترک تنظیم انتخابات شماره: (۴۰)تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2220_fay48_1382_n811_dari_title3.pdf ...

قانون انتخابات شاروالیها : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شاروالیها شماره (۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-09-30 | 1382|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اساسات انتخابات شاروالیها-- فصل سوم شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل چهارم هیئت اجرائیهٔ انتخابات-- فصل پنجم هیئت نظارت انتخابات-- فصل ششم طرز انتخابات-- فصل هفتم احکام نهائی. قانون انتخابات شاروال ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات سال ۱۳۸۳ شماره (۸۶) تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل: احکام عمومی-- ادارۀ رهبری پروسۀثبت نام-- ثبت نام رأی دهندگان-- نظارت کنندگان و مبصرین-- لست های ابتدائی و نهاییرأی دهندگان-- احکام متفرقه. "موافقتنامه های بن به برگزاری انتخابات آزاد در سال ۱۳۸۳ تأکید مینماید. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ها ...

قانون انتخابات : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شماره (۲۸) تاریخ ۷/۳/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۲۳۱) تاریخ ۷/۳/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-03-10 | 1383|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۱۱ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ادارۀ انتخابات-- فصل سوم حوزه های انتخاباتی-- فصل چهارم انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل پنجم کاندید و انتخاب رئیس جمهور-- فصل ششم انتخابات شورای ملی-- فصل هفتم فصل هفتم انتخابات اعضای شوری های ...

قانون انتخابات جرگه های محلی (شوراهای) نماینده ګان مردم جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۷)شهر کابل مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-18 | 1364|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین تاریخ انتخابات و تعیین تعداد نمایندگان قابل انتخاب مردم در جرگه های (شوراهای) محلی--فصل سوم کمیسیون های انتخاباتی--فصل چهارم معرفی کاندید های نمایندگان مردم در جرگه های (شوراهای) محلی-- فصل پنجم تدویر ا ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۸) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در باره تکمیل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۴۳ قانون انتخابات جرگه های محلی (شورا های) نماینده گان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay48_1364_n589_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۹) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در مورد تثبیت ورقه هویت نمایندگان مردم در جرگه های (شورا های) نمایندگان مردم و پروتوکول جلسه کمیسیون انتخاباتی در مورد توزیع ورقه های هویت بنمایندگان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

: "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۵۵) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_knf2506_fay482_1364_n589_dari ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تعیین تعداد نمایندگان مردم که باید در جرگه های شورای های محلی انتخاب گردند : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۴/۵/۸ شماره (۶۶)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق به ماده (۳۰) قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و ماده (۱۴) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نماینده گان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید&qu ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تدویر انتخابات جرګه های (شوراهای) محلی نمایندګان مردم : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۳) شهر کابل ۱۳۶۴/۴/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|489|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"در باره تدویر انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay489_1364_n592_dari_title1.pdf ...