صفحه/نتیجه

مقررۀ توزیع البسه کار و وسایل تحفظی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲۶) تاریخ ۱۹-۸-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-30 | 1366|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط توزیع و استفاده از البسه عادی کار-- فصل سوم مکلفیت های اداره. acku_risalah_knf1270_meem74_1366_n655_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۳۲۱ تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۶۵ درمورد استرداد اموال عودت کننده گان /

کابل: افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|48|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی واعلامیه جلسه فوق العاده شورای انقلابی مورخه ۱۳-۱۰-۱۳۶۵ در باره مصالحه ملی درجمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv640_5_ ...

اساسنامۀ تصدی برښنا : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۴۸) ۱۷-۷-۱۳۶۴ درباره اساسنامۀ تصدی برښنا شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-29 | 1365|55|ا|QC523|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامورمالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی، راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دمو ...

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان(۲۸ جولای ۱۹۵۱) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-30 | 1385|99|ک|RC606|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول مقررات عمومی-- فصل دوم وضع حقوقی-- فصل سوم مشاغل انتفاعی-- فصل چهارم رفاه و آسایش-- فصل پنجم اقدامات اداری-- فصل ششم مقررات اجرائی و مؤقتی-- فصل هفتم مقررات نهایی. "نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱ ...

پروتوکول مربوط به وضع پناهندگان(۳۱ جولای ۱۹۶۷) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-30 | 1385|49|پ|RC606|رساله | بیشتر...

"نظر به اینکه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که در تاریخ ۲۸ جولای ۱۹۵۱ در ژینو به امضاء رسیده (و ذیلاً کنوانسیون نامیده می شود) فقط در مورد اشخاصی اجرا میگردد که در نتیجهٔ حوادث قبل از تاریخ اول جنوری ۱۹۵۱ به صورت پناهنده در آمده اند"-- از روی ...

قانون آمادگی مبارزه با حوادث : مصوبۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷) تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-07-10 | 1391|28|ق|G7631.C1|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون عالی مبارزه با حوادث-- فصل سوم تنظیم امور مالی-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_g7631_c1_qaaf28_1391_n1089_dari_title1.pdf ...

مقرره جمع آوری اجساد، تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۴-۵-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۵۵) تاریخ ۲-۶-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|74|م|KNF3078|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جمع آوری، تثبیت هویت، تسلیم دهی و دفن اجساد-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf3078_meem74_1396_n1271_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه شماره (۲۴۰۵) تاریخ ۶/۸/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-08 | 1396|52|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع تمویل وطرز انتقال مساعدت ها به صندوق – فصل سوم تشکیلات – فصل چهارم موقف احکام نهایی. acku_risalah_knf3092_alif52_1396_n1274_dari_title1.pdf ...