صفحه/نتیجه

قرارداد شماره (۴۳۵) شهرکابل تاریخ ۲۷ نومبر ۱۹۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-06-14 | 1343|42|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_qaaf42_1343_n11_dari_title3.pdf ...

مقرره سيستم پرداخت مزد و امتیازات تشویقی کارکنان صنایع ذغال سنگ : مصوبه شورای وزیران جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۲۳۱) شهر کابل تاریخ ۱۹-۸-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-02 | 1366|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج. د. ا. تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تصنیف کارکنان صنایع ذغال سنگ-- فصل سوم طرز پرداخت مزد و امتیازات تشویقی-- فصل چهارم تادیۀ مزد اضافی در حالت کار دوامدار-- فصل پنجم تأمینات اج ...

فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره: (۲۰۲) تاریخ ۱۱-۶-۱۳۷۴ در مورد استفاده از معادن و فروش مواد معدني کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|TN802|رساله | بیشتر...

"در جمهوري اسلامي افغانستان معادن کشور از جمله ملکیت دولت است، بناءً بمنظور استخراج فني از معادن، ایجاد تسهیلات در فروش مواد معدني مانند"-- از روی متن فرمان. ۱۰ شماره. acku_risalah_tn802_fay48_1374_n781_dari_title3.pdf ...

قانون معادن دولت اسلامی افغانستان : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمي مجلس عالی وزراء (مصوبه) شماره (۲۳۰۳) مورخ ۳۰-۹-۱۳۷۴: فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۹۳) تاریخ ۱۶-۱۲-۱۲۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

"قانون معادن افغانستان را به داخل پنج فصل و چهل و یك ماده که طي مصوبه شماره (۲۳۰۳) مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴ مجلس عالی وزراء به تصویب رسیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "مجلس عالی وزراء بملاحظه پیشنهاد شماره (۱۴۶۲) مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ وزارت عدلیه طرح قا ...

تصویب شورای انقلابی مبنی بر الغای د افغانستان د تیلو ملی موسسه از حالت تصدی و ادخال آن بحیث یك ارگان حکومتی در کدر تشکیل وزارت معادن و صنایع با لغو قانون موسسه مذکور : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-31 | 1359|69|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و الغای د افغانستان د تیلو ملی موسسه را از حالت تصدی و ادخال آنرا بحیث یك ارگان حکومتی در کدر تشکیل وزارت معادن و صنایع بالغو قانون د افغانستان د تیلو ملی ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معادن و صنایع جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۷۳) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-30 | 1364|74|م|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف، صلاحیت ها ووظایف وزارت معادن و صنایع-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hd9506_a26_meem74_1364_n601_dari_title1.pdf ...

مقررات سروی و تفحص معادن : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-10 | 1352|75|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

"مجلس عالی وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ر۱ر۱۳۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۴۹۴۷ مورخ ۲۹ر۱۱ر۱۳۵۱ وزارت عدلیه راجع به مقررات سروی و تفحص معادن مراتب اتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_knf3344_meem75_1352_n235_dari_title2.pdf ...

فرمان شماره (۷۳۶) مؤرخه ۴-۱۱-۱۳۵۲ مقام منیع صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-10-15 | 1353|49|ف|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd9506_a26_fay49_1353_n290_dari_title1.pdf ...

قانون مواد معدنی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون مواد معدنی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۲: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۵۱) تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-05-20 | 1384|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تصنیف ذخایر منرالی، ساحات ممنوعه و مواد غیر مجاز (مقیده)-- فصل چهارم حقوق منرالی-- فصل پنجم سایر فعالیت های منرالی-- فصل ششم روابط میان دارند گان حقوق منرالی-- فصل هفتم تأسیسات ...

ضمیمه شماره (۲) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ضمیمه شماره (۲) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شماره (۱۲) تاریخ ۳/۱۷/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-03-25 | 1389|82|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

"ضمیمه شماره (۲) مقرره اداره عمومی جیودیزی وکارتوګرافی را که درجلسه مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۸۹ شورای وزیران چمهوری اسلامی افغانستان تصویب ګردیده منظور است:"—از روی متن مصوبه. د دی ضمیمه اصلی مقرره ونموندل شو. acku_risalah_knf2720_zwaat82_1389_n1026_dari_t ...