صفحه/نتیجه

اعلامیه رسمی : افغانستان به عضویت پلان کولمبوشامل شد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jx4171_a3_alif67_1343_n2_dari_title5.pdf ...

تعدیل ماده چهلم مقررات پست : فرمان شماره (۱۹۰۹) مورخ دوازدهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-05 | 1356|74|ت|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k42481969_a27_tay74_1356_n388_dari_title2.pdf ...

مقررات پست : فرمان شماره (۱۱۸۰) مؤرخه ۲۴-۱۱-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-20 | 1354|74|م|K42481969.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: مراسله، فصل سوم: پارسل، فصل چهارم: اجرت های پستی – اوزان و ابعاد، فصل پنجم: طبع و نشر تکت های پستی، فصل ششم: احکام متفرقه. acku_risalah_k42481969_a27_meem74_1354_n297_dari_title1.pdf ...

قانون پست : فرمان نمبر (۷۳۵) تاریخ ۴-۱۱-۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-11-15 | 1387|22|ق|KNF3485|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع مراسلات-- فصل سوم اجرت خدماتی پستی-- فصل چهارم مکلفیت اداره پستی-- فصل پنجم پارسلات پستی-- فصل ششم ممنوعات پستی-- فصل هفتم احکام جزائی-- فصل هشتم احکام متفرق. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه نمبر یک ق ...

قانون محصول خدمات مخابراتی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۰) تاریخ ۲۶-۵-۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-06-25 | 1394|29|ق|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم محصول خدمات مخابراتی و جمع آوری آن—فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_tk5102_3_a3_qaaf29_1394_n1181_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۱) تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-04 | 1392|525|الف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف وصلاحیت های انستیتوت – فصل سوم امور محصلان – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_tk5102_3_a3_alif525_1392_n1105_dari_title2.pdf ...