صفحه/نتیجه

طرح موافقتنامه تیلگرافی باسیم وبیسیم بین دولت پادشاهی افغانستان ودولت شاهنشاهی ایران /

کابل:. | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-03 | 1343|43|ط|DS274.2.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds274_2_a3_toy43_1343_n9_dari_title1.pdf ...

مقرره تورید، توزیع و استعمال پستی ساید ها : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۰۲۱- ۳ تاریخ ۲۵/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-30 | 1368|74|م|SB732.54.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۷۹) در جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۸۳۴) مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۷وزارت عدلیه در باره مقرره تورید، توزیع و استعمال پستی ساید ها مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 8 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فص ...

تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون منتشره شماره (۵۵۹) ۱۵/۳/۱۳۶۳جریده رسمی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-09-30 | 1367|74|ت|K4319|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را بداخل دو ماده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k4319_tay74_1367_n683_dari_title4.pdf ...

مقررۀ طرز استفاده از فریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان شماره (۱۰۷)تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۵۲۹۴) تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-09-30 | 1383|74|م|TK5101|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی-- فصل چهارم طرز تأسیس استیشن رادیوئی آماتور-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانست ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4319|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور تنظیم پرداخت محصول مخابراتی تیلفون تصویب می نماید:"—از روی فرمان متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تیلفون، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۷۵ (۲۰ حوت ۱۳۴۵) به نشر رسیده. acku_risala ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت مخابرات جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیارن جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۴) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-12-15 | 1361|68|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف وصلاحیت ها) ماده ۵، فصل سوم (تشکیل و تنظیم فعالیت ها) ماده ۶-۱۶، فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده ۱۷-۱۸. acku_risalah_knf2720_meem68_1361_n527_dari_titile1.pdf ...

قانون دستگاه های بی سیم : فرمان شماره ۱۷۵۴ مورخ بیست و پنجم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-01-15 | 1355|29|ق|TK5101|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۳-۱: فصل دوم (وجائب) ماده ۲۰-۴: فصل سوم (احکام جزایی) ماده ۲۱-۲۶: فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده ۲۷. acku_risalah_tk5101_qaaf29_1355_n330_dari_title1.pdf ...

مقررات تیلکس : فرمان شماره (۷۰۹) مورخ پانزدهم اسد سال ۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|72|م|HE7631|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he7631_meem72_1354_n313_dari_title1.pdf ...

قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-20 | 1345|22|ق|K4319|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل ميباشد: فصل اول تعريفات-- فصل دوهم احکام عمومی-- فصل سوم مصؤنیت مخابره تیلفون-- فصل چهارم محصولات و معافیت ها-- فصل پنجم مخابره تیلفون خارج حوزه-- فصل ششم فسخ مخابره و استرداد محصول-- فصل هفتم حقوق و وجایب-- فصل هشتم احکام جزائی-- فصل نهم احکام ...