صفحه/نتیجه

قانون مطبوعات : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۱۸ مورخ ۶/۹/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|29|ق|K4285|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. 4 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 51 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل 9 فصل ...

مقرره چاپ آثار فرمایشی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰۷) تاریخ ۳۰/۷/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|74|م|Z249|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: ا فصل اول حکام عمومی-- فصل دوم شرایط و چگونگی چاپ و توزیع آثار مطبوع-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_z249_meem74_1366_n657_dari_title8.pdf ...

تعدیل فرمان شماره (۳۱۸) مورخ ۳/۹/۱۳۶۶ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری افغانستان و قانون مطبوعات منتشره شماره (۶۵۷) ۲۱/۱۰/۶۶ جریده رسمی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۴ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۲ تاریخ ۱۹/۹/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-15 | 1368|74|ت|PN4748.A3|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتادو پنجم قانون اساسی ج.ا، تعدیل در قانون مطبوعات را بداخل سه ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۴) مورخ ۵/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران به تصویب رس ...

اساسنامۀ تصدی کلوپ رادیو تلویزیون ملی وزارت اطلاعات و کلتور : فرمان شماره (۱۹۰۳) مورخ دوازده هم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|52|ا|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۵، فصل دوم (تشکیل)ماده ۶-۱۰، فصل سوم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۱-۱۵، فصل چهارم (انحلال و تصفیه)ماده۱۶-۲۰،فصل پنجم (مسایل متفرقه) ماده ۲۱-۲۵. acku_risalah_k487_c8_alif52_1356_n391_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای کمیته دولتی طبع و نشر جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1364-04-15 | 1364|744|م|Z249|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف و صلاحیتها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_z249_meem744_1364_n585_dari_title1.pdf ...

مقرره ضمیمه معاش اعضای مسلکی رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|74|م|HD4912.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۹) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۹۰۲) مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_hd4912_a34_meem74_1359_n468_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۷۴) ۱۰/۴/۱۳۶۵در باره اساسنامۀ تصدی افغان اعلانات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|52|ا|HF6182.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه وامور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی "شورای وزیران جمهوری دموکرا ...

اساسنامۀ تصدی مطبعه تعلیم وتربیه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۷۶) ۱۹/۵/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-31 | 1366|52|ا|KNF3147|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3147_alif52_1366_n642_dari_title5.pdf ...