صفحه/نتیجه

موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت هند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-08-23 | 1343|82|م|DS357.6.I4|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه ماده 8-9 در شماره مسلسل 16 تحت عنوان موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت هند (2) به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_i4_meem82_1343_n15_dari_title3.pdf ...

مقرره فند اجتماعی – فرهنگی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲۰۹) تاریخ ۳۰/۷/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-12-16 | 1366|744|م|K4447|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد فند-- فصل سوم جهات استفاده از فند-- فصل چهارم حکم نهایی. acku_risalah_k4447_meem744_1366_n661_dari_title4.pdf ...

مقرره کارکنان امور دینی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کال شماره (۱۱) تاریخ ۱۰-۱-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-03-31 | 1367|74 |م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تصنیف کارکنان امور دینی-- فصل سوم شرایط تقرر کارکنان امور دینی-- فصل چهارم تثبیت درجه کارکن و شرایط ارتقای کارکن امور دینی-- فصل پنجم وظایف و مکلفیت ها-- فصل ششم مقامات منظور کننده مقاوله کار-- فصل هفتم احکام ...

مقرره حق الزحمه خدمات وسایل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۶۴) تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۴ در باره مقرره حق الزحمه خدمات وسایل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-05-30 | 1365| 74| م|N72.M28| رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الزحمه-- فصل سوم احکام نهایی. شواری وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید. acku_risalah_n72_m28_meem74_1365_dari_title1.pdf ...

مقرره جوایز فرهنگی و هنری : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۲۹۶- ۳ تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|74|م |N7485|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۵۲) در جلسۀ مورخ ۶/۷/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۳۳۱۰) مورخ ۲۵/۶/۱۳۶۷ وزارت عدلیه راجع به مقرره جوایز فرهنگی و هنری مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی آث ...

مقرره تورید و نمایش فلم و مراقبت سینماها : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳۷۵- ۳ تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|74|م |K3786|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۱۱) در جلسۀ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۰۹۵) مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره مقرره تورید و نمایش فلم و مراقبت سینماها مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فص ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۴۲ تاریخ ۲۷/۴/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۲۶) مقرره کارکنان امور دینی و مذهبی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-30 | 1368|68|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf1270_meem68_1368_n700_dari_title3.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت شئوون اسلامی و اوقاف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۱) تاریخ ۲۱/۶/۱۳۶۸ در مورد مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت شئوون اسلامی و اوقاف

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

: شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_kbp184_7_meem74_1369_n721_dari_title3.pdf ...

تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ در مورد تعدیل ماده (۲۰) قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۸ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران ج.ا، در مورد تعدیل قانون اکادمی علوم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۳) مورخ ۲۹/۵/۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم ج.ا، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_tay74_v1369_n731_Dari_title2.pdf ...