صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۵۳۳) مورخ نوزدهم جوزا سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-05-31 | 1356|48|ف|K3620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3620_fay48_1356_n371_dari_title1.pdf ...

اساسنامه پروژه زولوژی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-01-30 | 1346|52|الف|QL52.6|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل ميباشد: فصل اول تاسيس پروژه-- فصل دوهم وضايف وساحه عمل پروژه-- فصل سوم تشکيلات پروژه—فصل چهارم امور مالی – فصل پنجم مواد عمومی. دارنده ۶ شکاره ميباشد. acku_risalah_ql52_6_alif52_1346_n077_dari_title1.pdf ...