صفحه/نتیجه

قانون تنظیم امور جنگلات : مصوبۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶) تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-20 | 1391|22|ق|SD235.A38|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حفاظت و تنظیم پایدار جنگلات-- فصل سوم احیا واحداث جنگلات واستفاده ازآن-- فصل چهارم مؤیدات – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_sd235_a38_qaaf22_1391_n1087_dari_title1_0.pdf ...