صفحه/نتیجه

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

مصوبه (۲۵) مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰ جلسه عمومی مجلس سنا پیرامون قانون شکار و ابقای حیات وحش : وحش: مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره ۲۵ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۸۲ تاریخ ۱۱/۹/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|68|م|K3620|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول – فصل دوم تنظیم ابقای حیات وحش و حفاظت نسل آن-- فصل سوم جواز نامه شکار-- فصل چهارم موانع شکار-- فصل پنجم صلاحیت و وظایف موظفین شکارگاه-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3620_meem68_1370_n761_dari_title1.pdf ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QH77 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر حفاظت جو زمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیر حفاظت محیط حیوانی و نباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیر حفاظت زمین و اعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیر حفاظت آب و جلوگیری از اثرات مضر بر آن (هایدروسفیر)—فص ...

قانون شکار و ابقای حیات وحش : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|K3620|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم بقای حیات وحش و حفاظت نسل آن-- فصل سوم جوازنامه شکار-- فصل چهارم موانع شکار-- فصل پنجم وظائف و صلاحیت مؤظفین شکارګاه—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3620_qaaf29_1421_n795_dari_title6.pdf ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۸ تاریخ۱۸ر۹ر۱۳۶۵ درباره تصویب قانون حفاظت طبیعت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1365|29|ق|QH75|رساله | بیشتر...

: شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیرحفاظت جوزمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیرحفاظت محیط حیوانی ونباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیرحفاظت زمین واعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیرحفاظت آب وجلوگیری ازاثرات مضربرآن (هایدروسفیر)-- فصل ششم تد ...

قانون محیط زیست : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهٔ انفاذ قانون محیط زیست شماره (۱۱۲) تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۱۹۷) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-29 | 1384|83|ق|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت های ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست-- فصل سوم تنظیم همه جانبه فعالیت های محیط زیستی-- فصل چهارم کنترول همه جانبه آلودگی ها-- فصل پنجم تدابیرحفاظت وتنظیم منابع آب-- فصل ششم تنوع حیات، حفاظت وتنظیم مناب ...

مقرره وظایف و امتیازات پرسونل پروگرام ملی پاکسازی اراضی ج.ا از وجود ماین ها و مهمات منفلق ناشده : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۸۱ تاریخ ۲۰/۳/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-30 | 1370|79|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزاستخدام و شمولیت در کورس تعلیم و تربیه-- فصل سوم حقوق و امتیازات-- فصل چهارم وظایف-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1270_m ...

قانون محیط زیست : شورای ملی مشرانو جرگه مصوبهٔ مشرانو جرگه در مورد قانون محیط زیست شماره (۲۷) مؤرخ ۵/۹/۱۳۸۵: شورای ملی ولسی جرگه مصوبهٔ ولسی جرگه در مورد قانون محیط زیست شماره (۶۸) مؤرخ ۲۰/۷/۱۳۸۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهٔ توشیح قانون محیط زیست شماره (۸۲) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامي افغانستان محترم سرور دانش وزیر عدلیه شماره (۱۵۹۴۲) مؤرخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-05 | 1385|98|ق|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تنظیم همه جانبه فعالیت های محیط زیستی-- فصل چهارم کنترول همه جانبه آلودگی ها-- فصل پنجم تدابیر حفاظت و تنظیم منابع آب-- فصل ششم تنوع حیات، حفاظت و تنظیم منابع طبیعی-- فصل هفتم معلو ...

مقررهٔ کنترول مواد مخرب لایهٔ اوزون : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۰) تاریخ: ۲۶/۴/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-15 | 1385|74|م|QH77 A3|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ کنترول مواد مخرب لایهٔ اوزون که بداخل (۳) فصل و (۱۸) ماده با ضمایم آن از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسیده منظور است."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراحل و اعطای اجازه نامه-- فصل ...

کنوانسیون چارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول و نظارت تنباکو : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۰) تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-01-25 | 1387|93|ک|SB272.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ بخش میباشد: بخش اول معرفی-- بخش دوم هدف، اصول رهنما و وجایب عمومی-- بخش سوم تدابیر به ارتباط کاهش تقاضای تنباکو-- بخش چهارم تدابیر به ارتباط کاهش عرضه تنباکو-- بخش پنجم محاظفت محیط زیست-- بخش ششم تحقیقات به ارتباط مسئولیت-- بخش هفتم همکاری و انتقا ...