صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ حقوق زنان در اجتماع شماره (۱۰۴) تاریخ ۱۷/۵/۱۴۱۹ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|48|ف|JX1015.A32|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه زن در شریعت اسلام دارای حقوق شرعی خود میباشد که با بدست آوردن آن حیثیت و مقام وی بلند و حیا و پرده اش محفظو میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_jx1015_a32_fay48_1422_n799_dari_title19.pdf ...

مقرره مراکز حمایوی زنان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره مراکز حمایوی زنان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-20 | 1390|74|م|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت ها – فصل سوم طرز حمایت و حالات رفع – فصل چهارم حقوق زنان تحت حمایت – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_hq1236_5_a3_meem74_1390_n1058_dari_title1.pdf ...

مقرره منع آزار و اذیت زنان : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-11 | 1394|74|م|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ارائه شکایت در مورد آزار و اذیت زنان– فصل سوم بررسی شکایات مربوط به آزار و اذیت زنان– فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hq1735_6_meem74_1394_n1185_dari_title2.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ حقوق زنان در اجتماع شماره ۱۰۴ تاریخ ۱۸/۵/۱۴۱۹ هـ.ق /

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|48|ف|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

از آنجائیکه زن در شریعت اسلامی دارای حقوق شرعی خود میباشد که با بدست آوردن آن حیثیت و مقام وی بلند و حیا و پرده اش محفوظ میگردد. مگر بد بختانه در جامعۀ افغانی نسبت رواجهای بد و غیر شرعی، زن از این حقوق شرعی خود محروم وبا وی ظلم های گوناگون صورت میگیرد لذا ...

میثاق حقوق سیاسی زنان : فرمان تقنینی شماره (۶۴۵- ۲۳۵۱) مورخ ۶ میزان ۱۳۴۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-10-17 | 1345|92|م|JQ1769.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jq1769_a5_meem92_1345_n69_dari_title1.pdf ...

اساسنامه انجمن رهنمای خانواده : فرمان نمبر ۱۹۲۵ مؤرخ ۲۱/۶/۱۳۵۰ دارالانشاء مجلس عالی وزراء صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-06-31 | 1350|52|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول شرایط عمومی-- فصل دوم وظایف انجمن رهنمایی خانواده-- فصل سوم عضویت انجمن رهنمای خانواده-- فصل چهارم دارایی انجمن رهنمای خانواده-- فصل پنجم انحلال و الغای انجمن رهنمای خانواده-- فصل ششم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_alif52_1350_ ...

قانون منع خشونت علیه زن : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۱) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-10 | 1388|29|ق|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تدابیر وقایوی و حمایوی—فصل سوم احکام جزائی—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hq1735_6_qaaf29_1388_n989_dari_title1.pdf ...

قانون مراسم عروسی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره (۱۵۶) تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۷۷۳) تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ666.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محافل عروسی-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hq666_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title2.pdf ...

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره مسلسل (۲۵۵) تاریخ فیصله ۲۰/۱۰/۱۳۹۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۸۶۳) تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر و قایوی غرض جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال-- فصل سوم ارایه و بررسی شکایات مربوطه به آزار و اذیت زنان و اطفال. acku_risalah_hq1735_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title3.pdf ...

تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زن : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-15 | 1396|742|ت|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_hq1236_5_a3_tay742_1396_n1286_dari_title1.pdf ...