صفحه/نتیجه

مقرره تغذی اطفال به عوض شیر مادر : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۶) تاریخ ۲۷/۵/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-11-30 | 1366|74|م|RJ216|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تبلیغ، ترویج و آموزش در مورد عوضی های شیر مادر-- فصل سوم تورید، تولید و لیبل گذاری-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_rj ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد طرز نگهداری و تربیت اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و ترتیب اطفال و نوجوانان شماره: (۲) تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|HV8532|رساله | بیشتر...

"به منظور تربیه سالم، اصلاح و تجدید تربیت اطفال و نوجوانان متخلف از قانون که تحت حجز قرار می ګیرند، مراتب ذیل را منظور میدارم:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8532_fay48_1382_n806_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ (پرورشگاه وطن) : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360|52|الف|HV965|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شمارۀ (۳۰۲۵) در جلسۀ تاریخی ۱/۶/۱۳۶۰ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۳۶۷) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل سوم: شرایط ...

مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۴۱) ۷/۱۱/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-30 | 1364|68|م|HV965|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت ها-- فصل سوم تشکیل و سازماندهی فعالیت-- فصل چهارم احکام نهایی. "پیرامون مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهوری موکراتیک افغانستان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانس ...

مقررهٔ تنظیم امور دارالایتام : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422 |74|م |HV965|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط پذیرش در دارالایتام-- فصل سوم طرز ادارهٔ دارالایتام-- فصل چهارم امور مالی. acku_risalah_hv965_meem74_1422_n796_dari_ ...

مقررۀ شیرخوارگاه ها و کودکستان ها : مصوبۀ شوران وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-11-20 | 1392|744|م|LB1169|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم پذیرش اطفال در شیر خوارگاه ها وکودکستان ها – فصل سوم تأمینات – فصل چهارم شیرخوارگاه ها وکودکستان های خصوصی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_lb1169_meem744_1392_n1126_dari_title3.pdf ...