صفحه/نتیجه

موافقتنامه بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-02-19 | 1343|82|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

این موافقت نامه از ماده 1 شروع الی ماده 4 در شماره 5، شماره مسلسل 5 به نشر رسیده و از 5 شروع الی ماده 8 در شماره 6، شماره مسلسل 6، به نشر رسیده است. acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1343_n5_dari_title3.pdf ...

قانون امور ذاتی پولیس، امنیت ملی و ادارات دارای تشکیلات نظامی مشابه : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۹۰) تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۲) تاریخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-02-20 | 1393|284|ق|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل نه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تقرر، استخدام وتبدیلی – فصل سوم حقوق، امتیازات و وجایب – فصل چهارم موقف افسران و ساتنمنان – فصل پنجم رخصتی افسران و ساتنمنان – فصل ششم ترفیع افسران و ساتنمنان – فصل هفتم انفصال و استفاء – فصل هشتم حالات تق ...

قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه مصوبۀ شماره (۱۲۳) تاریخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبۀ شماره (۱۲۵) تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۴/ ۴/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-05-01 | 1393|999|ق|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

شامل هشت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شفافیت در معاملات مالی – فصل سوم مرکز تحلیل معاملات وراپورهای مالی و کمیسیون عالی هماهنگی – فصل چهارم راپورها و انجماد معاملات – فصل پنجم مصادره – فصل ششم معافیت از مسؤلیت – فصل هفتم جرایم و مجازات – فصل ...

قانون جلوگیری از تمویل تروریزم : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۲۴) تاریخ ۴/ ۴/ ۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبه شماره (۱۲۶) تاریخ ۱۴/ ۳/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۹) تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-17 | 1393|389|ق|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم همکاری میان کشورها – فصل سوم تدابیر احتیاطی – فصل چهارم احکام جزائی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_hv6433_a3_qaaf389_1393_n1146_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم : مصوبۀ مجلس کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-15 | 1393|744|م|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شمولیت، نشر و رفع تعزیرات-- فصل سوم مسؤلیت مراجع راپور دهنده-- فصل چهارم دسترسی به وجوه و دارائی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات-- فصل پنجم نظارت مراجع راپور دهنده-- فصل ششم تحفظ منافع اشخاص ثالث-- فصل هفتم ...

اساسنامۀ تصدی امنیتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۱ تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-09-09 | 1390|52|الف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم امور مالی– فصل سوم اداره – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ua853_a3_alif52_1390_n1065_dari_title2.pdf ...