صفحه/نتیجه

تعدیل تعلیماتنامه البسه و ضمیمه شماره (۱) آن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۴۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|74|ت|UC485.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_uc485_a3_tay74_1369_n724_dari_title6.pdf ...

تعلیماتنامه اداره قضایای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-08-29 | 1344|78|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_thay78_1344_n40_dari_title2.pdf ...

تعدیل فقرۀ (ب) مادۀ ۳ تعلیماتنامۀ ادارۀ قضایای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-07-30 | 1345|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_thay74_1345_n64_dari_title3.pdf ...

تعدیل بعضی مواد تعلیماتنامه اجیران اردو : ضمیمه تعلیماتنامه اجیران اردو: فرمان نمبر (۱۷۷) مؤرخ ۱۱/۱/۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-02-15 | 1349|72|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_knf3738_tay72_1349_n184_dari_title1.pdf ...

تعلیماتنامه تهیه وتنظیم تحویلخانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت | 1346-12-29 | 1346|722|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول اهداف-- فصل دوم تعریف اصطلاحات-- فصل سوم احکام عمومی-- فصل چهارم تحویل خانه ها-- فصل پنجم ثبت ملکیت—فصل ششم خریداری-- فصل هفتم محاسبۀ اجراآت تحویلخانه ها– فصل هشتم (احکام متفرقه). این قانون با ادامه ماده ۳-۱۶ در شماره مسلسل ۹۶-- م ...

تعلیماتنامه کتابخانه پوهنتون کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-15 | 1345|782|ت|Z678.892.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تعریفات- مرام و ضروریات-- فصل دوم تشکیلات کتابخانۀ پوهنتون کابل-- فصل سوم امور مالی و اداری کتابخانۀ پوهنتون کابل. این قانون با ادامه مادۀ ۱۰-۱۴ در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۰، تحت عنوان تعلیماتنامۀ کتابخانۀ پوهنتون کابل «۲» به نشر ر ...