نظامنامه

نظامنامهٔ محکمهٔ شرعیه در باب معاملات تجارتی /

۲۹ شماره.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده."

شامل ۳ بخش بوده : بخش اول در باب منع قرض تجار و دکاندار—بخش دوم درباب معاملات تجارتی—بخش سوم درباب تاجر دیوالی و فرار و خارج دولت.

"ادخال این نظامنامه را در جمله نظامات دولت امر و اراده میکنیم و در اجرای احکام مواد آن وزارت عدلیه و مامورین متعلقه آن مسؤول اند بتاریخ یوم چهارشنبه اول حمل سنه ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ وزارت جلیلۀ معارف /

۳۷ قاعده.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

"ادخال این نظامنامه را در جمله نظام نامۀ عمومیۀ دولت تصمیم کرده تصدیق واجرای مواد آنرا احکام می فرمایم."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ تقسیمات ملکیۀ افغانستان /

۲۸ قاعده.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

شامل ۹ فصل بوده : فصل اول ولایت کابل-- فصل دوم ولایت قندهار-- فصل سوم ولایت هرات-- فصل چهارم ولایت ترکستان-- فصل پنجم ولایت قطغن وبدخشان—فصل ششم حکومت اعلای سمت مشرق-- فصل هفتم حکومت اعلای سمت جنوبی—فصل هشتم حکومت اعلای فراه– فصل نهم حکومتی اعلان میمنه.

"تحریر یوم ماه جوزا سنه ۱۳۰۰"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامهْ مساحت اراضی : نظامنامهْ کار گذاری مالیه /

۴۰ قاعده.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

قواعد و نظام نامهٔ داکخانه /

۵۷ فقره.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده."

بخش اول مقدمه (۴۱) فقره—بخش دوم نظام نامه در باب تکتهای پارسل (۹) فقره—بخش سوم نظامنامهٔ اوراق مخابره و مکاتبه (۷) فقره—بخش چهارم تکمیل نظامنامه.

"که حسب الامر جلیل القدر اعلیحضرت شهریاری بتاریخ یوم سه شنبه ۹ برج سنبله سنه ۱۳۰۰ زیور طبع در برکرد."—از روی متن نظامنامه.

Dari translation unavailable for .

لایحۀ تخفیف عبارات القاب /

۳۱ شماره.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

بخش اول القاب مامورین وزارات— بخش دوم القاب نایب الحکومه ها و حکام و مامورین ملکی— بخش سوم القاب قضاة— بخش چهارم القاب صاحب منصبان نظامی—بخش پنجم القاب ارباب رتب ملکی-- بخش ششم علامه نشانهای ذیشان.

نظامنامهٔ اخذ رسوم گمرک /

۱۵۰ شماره.

شامل ۲ فصل بوده : فصل اول در باب تعین محصولات-- فصل دوم وظائف مدیرها و کافۀ مامورین گمرکیها.

شامل ماده های واحد.

نظامنامه معاملات نهررزاق سمت شمال /

۲۴ شماره.

شامل ۵ بخش بوده : بخش اول مقدّمه—بخش دوم مواد عمومیه—بخش سوم وظایف مجلس مشوره—بخش چهارم وظیفه خصوصی مامورین—بخش پنجم مواد متفرقه.

"در تطبیق مواد این نظامنامه وزارت تجارت، و در اجرای آن مامورین نهر رزاق و حاکم کلان و سررشته دار کلان سمت شمالی موظف و مسئول اند."—از روی متن نظامنامه.

Dari translation unavailable for .