صفحه/نتیجه

هدایات صورت فیصلهٔ قتل و حبس دوام که بمحاکم عدلیه آینده بر وفق آن فیصله تحریر شود: راجع به اجرای تعزیرات حقوق الله /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-25 | 1307|429|هـ|KNF3800|رساله | بیشتر...

"مورخه (۱۰) جدی سنه ۱۳۰۳."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf3800_2hay429_1307_dari.pdf ...

معاهدهٔ افغانستان و برطانیه: معاهدهٔ مودت فی ما بین افغانستان و برطانیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-08-03 | 1300|62|م|DS357.6.G7|رساله | بیشتر...

"دولتین علیتین برطانیه و افغانستان نظر باینکه فیما بین خود شان مناسبات همسایگی را قایم نمایند مواد مندرجهٔ ذیل را قبول نموده اند وزیرآن امضاء کنندگان مهرهای خود شان را که در آن باب اختیار کامل دارند ثبت نموده اند."—از روی متن معاهده. شامل ۲ ضمیم ...

نظامنامۀ وزارت جلیلۀ معارف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|69|ن|LA1081|رساله | بیشتر...

۳۷ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." "ادخال این نظامنامه را در جمله نظام نامۀ عمومیۀ دولت تصمیم کرده تصدیق واجرای مواد آنرا احکام می فرمایم."—از روی متن نظامنا ...

نظامنامهٔ محکمهٔ شرعیه در باب معاملات تجارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-01 | 1301|68|ن|KNF1650|رساله | بیشتر...

۲۹ شماره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده." شامل ۳ بخش بوده: بخش اول در باب منع قرض تجار و دکاندار—بخش دوم درباب معاملات تجارتی—بخش سوم درباب تاجر دیوالی و فرار و خارج دولت. &q ...

نظامنامۀ ناقلین بسمت قطغن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-07-04 | 1302|69|ن|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۱۲ قاعده. "ادخال واجرای احکام این نظامنامه را در زمرۀ نظامات دولت امر ومنظور فرمودیم."—از روی متن نطامینامه. acku_risalah_hd1333_a3_noon69_1302_dari.pdf ...

نظامنامه تقسیمات ملکیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-10-25 | 1303|62|ن|JS7442.2|رساله | بیشتر...

۳۱ قاعده. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده." شامل ۹ فصل بوده: فصل اول ولایت کابل-- فصل دوم ولایت قندهار-- فصل سوم ولایت هرات-- فصل چهارم ولایت ترکستان-- فصل پنجم ولایت قطغن وبدخشان—فصل ششم حکومت اع ...

نظامنامه تعمیرات دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-04-01 | 1301|627|ن|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

۱۳ شماره. "تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_hd9715_a2_noon627_1301_dari.pdf ...

نظامنامۀ وظائف مأمورین زراعت مربوطۀ وزارت تجارت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-03-22 | 1302|69|ن|S471.A3|رساله | بیشتر...

۲۷ قاعده. "تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از روی متن نظامنامه گرفته شده." بخش اول وظائف مدیر عمومی زراعت— بخش دوم وظائف نگران زراعت و معادن— بخش سوم وظائف مدیر زراعت ولایات— بخش چهارم وظائف مجالس مشوره من باب زراعت. ac ...

نظامنامه جزای عمومي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-07-17 | 1302|634|ن|KNF3800|رساله | بیشتر...

۲۴۵ قاعده. باب اول جنحه و جنایاتیکه ضررشان عام است، و مجازات برای آن مقرر گردیده شامل ۱۶ فصل بوده: فصل اول جنحه و جنایاتیکه امنیت خارجیه افغانستان را اخلال مینماید-- فصل دوم جنحه و جنایاتیکه امنیت داخلیهٔ افغانستان را اخلال مینماید-- فصل سوم در بارهٔ رشوت ...

نظامنامۀ تشویقیه صنایع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-11-15 | 1305|625|ن|HC417|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومیه-- فصل دوم مساعدات معافیات-- فصل سوم اصول گرفتن اجازت-- فصل چهارم احکام جزائیه. "تطبیق و اجرای احکام این نظامنامه را وزارت تجارت موظف است ادخال احکام این نظامنامه را در نظامات دولت منظور فرماید."—از ...