صفحه/نتیجه

نظامنامۀ ماموریت وکیل التجاره /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-07-12 | 1305|682|ن|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۲۵ قاعده. "موازی یازده فقره نظامنامۀ وظایف شخصی و چهارده فقره در باب بارچلانی برای وکیل التجاره بقرار فوق منظور است که بموجب آن امور محوله خود را معمول و اجرا دارد."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf914_31956_noon682_1305_dari.pdf ...

نظامنامهٔ وظایف مستوفیان و سررشته داران اعلی و مأمورین ماتحت شان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-25 | 1307|696|ن|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳۷ قاعده. بخش اول واردات— بخش دوم شعبات مصارفات— بخش سوم قواعد و ضوابط. "ادخال این نظامنامهٔ را در زمرهٔ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمائیم."—از روی متن نظامنامه. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_knf1270_noon696_1307_dari.pdf ...

نظامنامۀ تشکیلات اساسیۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-02-03 | 1307|625|ن|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲۵۸ قاعده. باب اول هیئت اداره شامل ۴ فصل بوده: فصل اول هیئت ادارۀ مرکزیه-- فصل دوم ادارۀ ولایات-- فصل سوم محاکمۀ مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم-- فصل چهارم قواعد عمومیه در حق مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم. باب دوم قوه عدلیه و انضباطیه شامل ۴ فصل بو ...

نظامنامۀ مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1299-01-01 | 1299|68|ن|K4460|رساله | بیشتر...

۴۱ فقره. "نظامنامه مالیّه که مظهر است بچهل و یک فقره از ملاحظۀ حضور شاهانه ام گذارش یافته برای سعادت ملت و ترقیات وطن افغانستان منظورم گردیده احدیرا اجازه نیست که خلاف رفتاری نماید هر گاه رعیت و ملکان و مدیران و حکام و نظارنظارات بخلاف آن رفتار نموده ...

هدایات مجازات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1299-01-01 | 1299|42|هـ|LA1081|رساله | بیشتر...

"کتاب سزاکه دران چگونگی جرم و آلۀ سرزنش با دستخط معلم و نگران مرقوم میگردد"—از روی متن نظامنامه. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_la1081_2hay42_1299_dari.pdf ...

موافقه و قرار داد فیمابین جمهوریه اشتراکیه اتحادیه شورائیه روسیه و دولیت علیۀ مستقلۀ افغانستان در حق تبعه و تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-10-15 | 1305|82|م|DS357.R8|رساله | بیشتر...

"قرارداد هذا دو جلد است و در یوم سه شنبه (۱۴) ماه سنبله سنه ۱۳۰۰ مطابق ۶ ماه ستمبر سنه ۱۹۲۱ در شهر کابل تحریر یافت."—از روی متن موافقه. acku_risalah_ds357_r8_meem82_1305_dari.pdf ...

معاهده فیمابین روس و افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-05-22 | 1300|62|م|DS357.R8|رساله | بیشتر...

۱۲ فقره. "با اصل معاهدۀ که بتاریخ بیست و دوم اسد سنه ۱۳۰۰ شمسی هجری در پغمان بامضای همایونی رسیده بین دولتین تعاطی شده است مطابق است."—از روی متن معاهده. "تاریخ نشر در این معاهده مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن معاهده گرفته شده." ac ...

نظامنامهٔ رتبه های عسکری دولت علیهٔ مستقلهٔ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1299-01-01 | 1299|62|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

"ادخال نظامنامهٔ هذا را در میان نظامات دولت و اجرای احکام آنرا اراده میکنم."—از روی متن نظامنامه. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_knf3738_noon62_1299_d ...

سواد معاهده دولتین علیتین افغانستان و ایران /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-06-15 | 1302|92|س|DS357.6.I7|رساله | بیشتر...

"این عهدنامۀ مودت را که مرکب از (۱۲) فصل و (۳) فصول الحاقیه میباشد، و فیما بین ما، و اعلیحضرت سلطان احمد شاه قاجار؛ شاهنشاه کل ممالک محروسه ایران، بوساطت وکلای مختار دولتین معظمتین، بتواریخ متعددۀ مندرجه اش انعقاد یافته، تصدیق نموده اجرای بلا تغیر آن ...

هدایات صورت فیصلهٔ قتل و حبس دوام که بمحاکم عدلیه آینده بر وفق آن فیصله تحریر شود: راجع به اجرای تعزیرات حقوق الله /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-10-12 | 1305|42|هـ|KNF3800|رساله | بیشتر...

" مورخه (۱۰) جدی سنه ۱۳۰۳."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf3800_2hay42_1305_dari.pdf ...