نظامنامه

نظامنامه تعمیرات دولت /

۱۳ شماره.

"تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

نظامنامه اجراآت تصفیه محاسبه ماضیه /

۵۴ قاعده.

"تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده."

شامل ۳ بخش بوده : بخش اول اصول کلیه—بخش دوم نظام اجراآت—بخش سوم شرائط اقساط.

نظامنامه رخصتی مامورین /

شامل ۲ بخش بوده : بخش اول رخصتی مقرری—بخش دوم رخصت ضرورت.

شامل ۱ ضمیمه میباشد.

نظامنامه مدیریت های مامورین وزارات /

۳۰ قاعده.

"ادخال مواد این نظامنامه را در جملهٔ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم. تحریر ۲۴ سرطان ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه تقسیمات ملکیه افغانستان /

۳۱ قاعده.

"تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده."

شامل ۹ فصل بوده : فصل اول ولایت کابل-- فصل دوم ولایت قندهار-- فصل سوم ولایت هرات-- فصل چهارم ولایت ترکستان-- فصل پنجم ولایت قطغن وبدخشان—فصل ششم حکومت اعلای سمت مشرق-- فصل هفتم حکومت اعلای سمت جنوبی—فصل هشتم حکومت اعلای فراه– فصل نهم فصل نهم حکومتی اعلی میمنه.

شامل ۳ ضمیمه میباشد.

نظامنامۀ ناقلین بسمت قطغن /

۱۲ قاعده.

"ادخال واجرای احکام این نظامنامه را در زمرۀ نظامات دولت امر ومنظور فرمودیم."—از روی متن نطامینامه.

نظامنامۀ وزارت حربیه /

۱۱۰ قاعده.

شامل ۸ بخش بوده : بخش اول قاعدۀ عمومیه—بخش دوم وظایف مجلس عسکری—بخش سوم قطعات پاتخت—بخش چهارم وظایف وظایف دائره ارکان حربیه عمومیۀ—بخش پنجم شعبات دائره ارکان حربیه– بخش ششم توزیع وتقسیم وظایف– بخش هفتم دائره محاکمات.

"ادخال این نظامنامه را درزمرۀ نظامات دولت تصمیم واجرای احکام موادش را امر واراده مینمایم."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ زراعت للمی /

۱۳ قاعده.

"مواد نظامنامۀ هذا از ابتدای ۱۳۰۲ در معرض اجرا دراید. سنه ۲۶ جوزا ۱۳۰۱"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامهٔ بودجه عمومي /

۵۰ قاعده.

"تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده."

"این نظامنامه از تاریخ تصدیق شان جاری و مرعی گفته میشود. (۲۳) حمل ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه.

شامل ۴ فصل بوده : فصل اول صورت ترتیب و احضار نظامنامهٔ بودجهٔ عمومی-- فصل دوم تدقیق و منظوری یافتن نظامنامهٔ بودجه-- فصل سوم تطبیق و اجرای نظامنامهٔ بودجهٔ عمومی-- فصل چهارم مراقبه و تفتیش نظامنامهٔ بودجهٔ عمومی.

نظامنامهٔ تقاوی تجاریه /

۱۲ شماره.

"در اجرای مواد فوق الذکر نظامنامهٔ هذا وزارة تجارت مأموریت است. تحریر اول عقرب ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه.