نظامنامه

اعلان نامهٔ ادارهٔ لیلیه /

۱۴ شماره.

بخش اول شرائط اداریهٔ—بخش دوم منادي خیر و برکات.

نظامنامهٔ تربیهٔ اطفال یتیم /

۱۲ شماره.

"این نظامنامه اینوقت تنها در ولایت کابل تطبیق میشود و بس."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ مقیاسات /

"نظامنامۀ هذا را در زمرۀ نظامات دولت منظور و اجرای احکام موادش را امر و اراده میفرمائیم."—از روی متن نظامنامه.

لایحۀ تعلیقات دولت /

۱۲ شماره.

"مورخۀ ۸ برج دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامهٔ مطبوعات /

"ادخال این نظامنامه را در زمرۀ نظامات دولت تصمیم و تعمیل احکام موادش را اراده مینمایم. (۱۰) جدی ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه تذکرۀ نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت /

۲۹ شماره.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بناً تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

شامل ۳ بخش بوده : بخش اول قواعد عمومیه—بخش دوم وظائف تحریر نفوس—بخش سوم اخذ عسکر.

نظامنامهٔ ابنیهٔ شهر دارالامان /

۳۸ شماره.

"امتیازات مواد این نظامنامه از امسال الی اخیر ۱۳۰۳ معتبر و مرعی شناخته میشود، برای سالهای آینده در آخر ماه حوت ۱۳۰۳ یاهمین نظامنامه قبول میشود و یا دیگر مواد تنظیم و توزیع خواهد گردید."—از روی متن نظامنامه.

شامل ۲ ضمیمه میباشد.

نظامنامهٔ اصول محاکمات جزائیه مامورین /

۳۳ قاعده.

"ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمایم

تحریر ۲۰ حوت ۱۳۰۲."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان /

۲۴۳ قاعده.

باب اول هیئت اداره شامل ۴ فصل بوده : فصل اول هیئت ادارۀ مرکزیه -- فصل دوم ادارۀ ولایات-- فصل سوم محاکمۀ مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم -- فصل چهارم قواعد عمومیه در حق مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم.

باب دوم قوه عدلیه و انضباطیه شامل ۴ فصل بوده : فصل اول محاکم اصلاحیه -- فصل دوم محکمه های ابتدائیه -- فصل سوم محکمه های مرافعه -- فصل چهارم هیئت عالیۀ تمیزیه.

شامل ضمایم میباشد.