صفحه/نتیجه

نظامنامهٔ جزای عمومي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-05-01 | 1300|634|ن|KNF3800|رساله | بیشتر...

۲۴۴ قاعده. "تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردیده." باب اول جنحه و جنایاتیکه ضررشان عام است، و مجازات برای آن مقرر گردیده شامل ۱۶ فصل بوده: فصل اول جنحه و جنایاتیکه امنیت خارجیه افغانستان را اخلا ...

نظامنامۀ جزای عمُومی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-07-01 | 1303|634|ن|KNF3800|رساله | بیشتر...

۲۹۵ قاعده. "ادخال و اجرای این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده فرمودیم و نظامنامۀ مطبوعۀ سابقۀ جزای عمومی متروک و منسوخ است."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf3800_noon634_1303_dari.pdf ...

نظامنامه استعفای مأمورین ملکی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-06-16 | 1305|625|ن|K1763|رساله | بیشتر...

۸ قاعده. "ادخال این نظامنامه را در زمرهٔ نظامات دولت تصمیم، و تعمیل احکام موادش را اراده مینمایم. (۱۵ دلو) سنه ۱۳۰۲"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_k1763_noon625_1305_dari.pdf ...

نظامنامۀ جزای عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-06-25 | 1300|634|ن|K4740|رساله | بیشتر...

۱۳۹ قاعده. باب اول مقدمه شامل ۳ فصل بوده: فصل اول قواعد عمومیه-- فصل دوم صورت تشکیل دیوان حرب ها-- فصل سوم صورت سوق منسوبین عسکریه بدیوان حرب و صورت اجرای محاکمه و صورت. باب دوم احکام جزائیه شامل ۱۳ فصل بوده: فصل اول جنایت وطنیه و جاسوسی-- فصل دوم مخالف ب ...

نظامنامه مدیریت و دفتر اوراق و مدیریت مکتوب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-03-05 | 1305|68|ن|KNF2720|رساله | بیشتر...

۱۰ قاعده. بخش اول وظايف مدیریت و دفتر اوراق— بخش دوم وظایف مدیریت مکتوب. "ادخال این نظامنامه را در جمله نظامات دولت و اجرای احکام مواد آنرا امر و اراده میکنم. تحریر یوم پنجشنبه ۲۵ جوزا سنه ۱۳۰۱"—از روی متن نظامنامه. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_ris ...

نظامنامۀ فروش اموال تحویلخانه های سرکاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-08-15 | 1302|674|ن|KNF2720|رساله | بیشتر...

۱۵ قاعده. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول تفریق اجناس مذکور بر سه مواد ذیل در تحت تنظیم و اجرا آورده میشود-- فصل دوم فروش اموال زیادۀ کار آمد. "ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای مواد آنرا امر و اراده مینمایم. تحریر یوم دوشنبه ۵ عقرب ...

نظامنامۀ اساسی دولت علیۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-11-16 | 1305|625|ن|KNF2050|رساله | بیشتر...

۷۳ شماره. بخش اول حقوق عمومیه تبعه افغانستان— بخش دوم وزراء— بخش سوم مامورین— بخش چهارم مجالس مشوره شورای دولت—بخش پنجم محاکم-- بخش ششم دیوان عالی – بخش هفتم امور مالیه – بخش هشتم اداره ولایات – بخش نهم مواد متفرقه. "ادخال آنرا در جمله نظامات دولت و ...

نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-07-14 | 1302|625|ن|KNF2050|رساله | بیشتر...

۷۳ شماره. بخش اول حقوق عمومیه تبعه افغانستان— بخش دوم وزراء— بخش سوم مامورین— بخش چهارم مجالس مشوره شورای دولت—بخش پنجم محاکم-- بخش ششم دیوان عالی – بخش هفتم امور مالیه – بخش هشتم اداره ولایات – بخش نهم مواد متفرقه. "ادخال آنرا در جمله نظامات دولت و ...

نظامنامه قونسلگری دولت علیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-07-12 | 1305|679|ن|DS357.5|رساله | بیشتر...

۵۲ قاعده. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول معلومات-- فصل دوم تکالیف قونسلها نسبت به اتباع افغانستان-- فصل سوم تکالیف قونسلها نسبت بدولت متبوعه-- فصل چهارم در صورت بروز یک مرض مسری-- فصل پنجم قونسلهای افتخاری-- فصل ششم حقوق و مزایای قونسلها-- فصل هفتم احضار و تغی ...

نظامنامۀ تعلیقات دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-04 | 1307|627|ن|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

۱۲ شماره. "بادخال این نظامنامه در جملۀ نظامات دولت اراده میکنم. ۸ دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_cj5588_a34_noon627_1307_dari.pdf ...