نظامنامه

لایحه شرکت تشویق افغان /

۳۵ شماره.

"لایحه هذا که مندرجۀ سه صفحه و عبارت از (۳۵) مواد و یک نسخه اصل آن بامضای (۳) نفر اعضای شرکت مذکوره بوزارت تجارت محفوظ است مقررات آن را برای اجراآت داخلی شرکت مذکور وزارت تجارت تصویب مینماید."—از روی متن لایحه.

نظامنامۀ نکاح، عروسي، ختنه سوری /

۲۲ قاعده.

"مواد نظامنامه هذا موافق احکام شرع شریف و مطابق مذهب مهذب حنفی و مبنی بر عدالت قویهٔ مفتی بها است."—از روی متن نظامنامه.

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .

قرارداد تجارتی بین افغانستان و بریطانیا /

"تحریر فی یوم سه شنبه پانزدهم جوزا سنه هزار و سه صد و دو هجری شمسی، مطابق به پنجم جون سنه هزارو نه صد و بیست و سه عیسوی"—از روی متن قرارداد.

شامل ۲ ضمیمه میباشد.

نظامنامۀ رخصتی مأمورین /

شامل ۲ بخش بوده : بخش اول رخصتی مقرری—بخش دوم رخصت ضرورت.

شامل ضمایم میباشد.

نظامنامهٔ اصول محاکمات جزائیه مأمورین /

۳۳ قاعده.

"ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمایم

تحریر ۲۰ حوت ۱۳۰۲."—از روی متن نظامنامه.

شامل ضمایم میباشد.

نظامنامۀ نشانهای ذیشان دولت علیه مستقلۀ افغانستان /

بخش اول نشان المر (۸ مادۀ)— بخش دوم نشان سردار (۸ مادۀ)— بخش سوم نشان استقلال (۱۱ مادۀ)— بخش چهارم نشان استور (۳ مادۀ)—بخش پنجم نشان وفا (۶ مادۀ)-- بخش ششم نشان لوی خان (۴ مادۀ)—بخش هفتم نشان شجاعت (۳ مادۀ).

"ادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامنامۀ دولت و اجرای احکام آنرا اداره میکنم فقط."—از روی متن نظامنامه.

شامل ۵ ضمیمه میباشد.

نظامنامۀ خدمات داخلیۀ عسکریه /

۲۴۲ فقره.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

باب اول قطعات جسمیه شامل ۳ فصل بوده : فصل اول قول اردو-- فصل دوم فرقه-- فصل سوم لوا.

باب دوم غند شامل ۱۷ فصل بوده : فصل اول مقدمه-- فصل دوم وظائف قوماندان غند-- فصل سوم کند کمشرها-- فصل چهارم تولیمشرها-- فصل پنجم بلوکمشران-- فصل ششم سرپرکمشران-- فصل هفتم پرکمشران-- فصل هشتم کاتب تولی-- فصل نهم دلگیمشران-- فصل دهم کاتب ها – فصل یازدهم تحویلداران – فصل دوازدهم مأمورین طبیه – فصل سیزدهم وظیفۀ امامان – فصل چهاردهم دفتر محاسبۀ غند و کندکهای آن – فصل پانزدهم صورت اخذ ارزاق – فصل شانزدهم تعداد ها یعنی حاضری ها – فصل هفدهم مجلس ها.

باب سوم غندهائیکه بصنف های اسپ دار منسوب اند شامل ۲ فصل بوده : فصل اول خدمات کمند-- فصل دوم وظائف کندکمشران.