صفحه/نتیجه

نظامنامۀ لایحۀ ادارۀ مساکین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1306-01-10 | 1306|68|ن|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲۹ شماره. "در اجرا و تطبیق مواد لائحۀ هذا وزارت عدلیه مسئول است. مورخۀ ۸ دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf2720_noon68_1306_dari.pdf ...

نظامنامهٔ فروش املاک سرکاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-11-04 | 1305|674|ن|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول قواعد فروش اراضی سرکاری-- فصل دوم درباره املاک تصرفی مهاجرین وغیره. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_hd1333_a3_noon674_1305_dari.pdf ...

نظامنامه تقاوی تجاریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-25 | 1307|627|ن|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۵ شماره. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_knf914_31956_noon627_1307_dari.pdf ...

مرامنامۀ اساسیۀ فرقۀ استقلال و تجدد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-06-20 | 1307|42|م|JQ1767|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. acku_risalah_jq1767_meem42_1307_dari.pdf ...

نظامنامۀ اساسیۀ جمعیت طیارۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-06-18 | 1307|62|ن|JQ1767|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. شامل ۱۲ بخش بوده: بخش اول موضوع و مرام—بخش دوم اعضای جمعیت و تشکیلات اداره—بخش سوم مجلس عمومی—بخش چهارم صلاحیت مجلس عمومی—بخش پنجم مرکز عمومی– بخش ششم مجالس عمومیه ولایات و حکومتهای اعلی– بخش هفتم شعبه ها – بخش هشتم هیآت معاونه – بخش نهم امور ما ...

لایحهٔ تعلیمات اداریهٔ مجلس لویه جرگهٔ ۱۳۰۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-01-01 | 1307|29|ل|KNF2720|رساله | بیشتر...

۱۵ شماره. تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از طرف فهرست نویس تعین گردیده. acku_risalah_knf2720_laam29_1307_dari.pdf ...

نظامنامهٔ آذوقه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-25 | 1307|624|ن|HC417|رساله | بیشتر...

۲۶ شماره. بخش اول اصول کلیه—بخش دوم اصول خریداری—بخش سوم اصول حمل و نقل. acku_risalah_hc417_noon624_1307_dari.pdf ...

نظامنامه تعمیرات لغمان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-25 | 1307|627|ن|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

۴۲ شماره. "در تطبیق و اجرای أمور این نظامنامه منتظم و مأمورین تعمیرات لغمان و حاکم و دفتری اعلای سمت مشرقی مکلف و مأمورند."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_hd9715_a2_noon627_1307_dari.pdf ...

قانوننامه حاضری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-09-28 | 1302|299|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل تعدیل و ضمایم میباشد. acku_risalah_knf2720_qaaf299_1302_dari.pdf ...

نظامنامهٔ جزای عمومي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-01-15 | 1307|634|ن|KNF3800|رساله | بیشتر...

۲۴۵ قاعده. باب اول جنحه و جنایاتیکه ضررشان عام است، و مجازات برای آن مقرر گردیده شامل ۱۶ فصل بوده: فصل اول جنحه و جنایاتیکه امنیت خارجیه افغانستان را اخلال مینماید-- فصل دوم جنحه و جنایاتیکه امنیت داخلیهٔ افغانستان را اخلال مینماید-- فصل سوم در بارهٔ رشوت ...