صفحه/نتیجه

نظامنامۀ نکاح، عروسي، ختنه سوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-06-01 | 1303|698|ن|KNF542|رساله | بیشتر...

۲۲ قاعده. "مواد نظامنامه هذا موافق احکام شرع شریف و مطابق مذهب مهذب حنفی و مبنی بر عدالت قویهٔ مفتی بها است."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf542_noon698_1303_dari.pdf ...

لایحه شرکت تشویق افغان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-29 | 1307|29|ل|HD2756.2.A3|رساله | بیشتر...

۳۵ شماره. "لایحه هذا که مندرجۀ سه صفحه و عبارت از (۳۵) مواد و یک نسخه اصل آن بامضای (۳) نفر اعضای شرکت مذکوره بوزارت تجارت محفوظ است مقررات آن را برای اجراآت داخلی شرکت مذکور وزارت تجارت تصویب مینماید."—از روی متن لایحه. acku_risalah_hd2756_2_a3 ...

لایحۀ تحقیقات ابتدائی و صورة استنطاق قضایای جزائی و جنائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-10-10 | 1307|223|ل|KNF3800|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. "تاریخ نشر سال در این لایحه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر سال از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_knf3800_laam223_1307_dari.pdf ...

نظامنامه مکتب خورد ضابطان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-02-21 | 1301|68|ن|KNF3740.E38|رساله | بیشتر...

۱۱ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده." "اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت اراده مینمایم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf3740_e38_noon68_1301_dari ...

نظامنامه مراسم تعزیه داری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-30 | 1301|68|ن|KNF469|رساله | بیشتر...

۲۰ قاعده. "ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده مینمائیم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf469_noon68_1301_dari.pdf ...

نظامنامه مکاتب خانگی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-06-16 | 1302|688|ن|LA1081|رساله | بیشتر...

۲۲ شماره. "برای گذاشتن این نظامنامه بساحۀ اجرا علاوه بر نظامنامه های دولت اراده میفرمائیم و وزارة معارف باجرای این نظامنامه مأمور است."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_la1081_noon688_1302_dari.pdf ...

نظامنامۀ توقیفخانه ها و محبوسخانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-07-10 | 1302|629|ن|K5524|رساله | بیشتر...

۲۷ قاعده. "ادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامات دولت، و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_k5524_noon629_1302_dari.pdf ...

نظامنامهٔ اخذ رسوم گمرک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-02-20 | 1305|623|ن|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول در باب تعیین رسوم یعنی تعیین محصولات-- فصل دوم بخصوص، وظایف مدراء یعنی مدیر ها و کافهٔ مأمورین گمرکها و تاجر ها. "ادخال این نظامنامه را در جلمهٔ نظامات دولت و اجرای احکام آن را اراده میکنیم."—از روی متن نظامنامه. شامل ضم ...

نظام نامهٔ مراسم تعزیر داری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-07-23 | 1305|684|ن|KNF469|رساله | بیشتر...

۱۸ قاعده. "ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت امر واراده مینایم. و حکم نظامنامهٔ تعزیهٔ سابقه بعد از نشر این نظامنامهٔ منسوخ است."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf469_noon684_1305_dari.pdf ...

نظامنامهٔ توقیف خانه ها ومحبوسخانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-07-13 | 1305|629|ن|K5524|رساله | بیشتر...

۲۶ قاعده. "در اجرای مواد این نظامنامه وزارة عدلیه مکلف و مسؤل است ادخال این نظامنامه را در جملهٔ نظامات دولت، و اجرای موادش را امر وارده میکنم."—از روی متن نظامنامه. شامل یک ضمیمه میباشد. acku_risalah_k5524_noon629_1305_dari.pdf ...