نظامنامه

نظامنامهٔ توقیف خانه ها ومحبوسخانه ها /

۲۶ قاعده.

"در اجرای مواد این نظامنامه وزارة عدلیه مکلف و مسؤل است ادخال این نظامنامه را در جملهٔ نظامات دولت، و اجرای موادش را امر وارده میکنم."—از روی متن نظامنامه.

شامل یک ضمیمه میباشد.

نظام نامهٔ مراسم تعزیر داری /

۱۸ قاعده.

"ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت امر واراده مینایم. و حکم نظامنامهٔ تعزیهٔ سابقه بعد از نشر این نظامنامهٔ منسوخ است."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامهٔ اخذ رسوم گمرک /

شامل ۲ فصل بوده : فصل اول در باب تعیین رسوم یعنی تعیین محصولات-- فصل دوم بخصوص، وظایف مدراء یعنی مدیر ها و کافهٔ مأمورین گمرکها و تاجر ها.

"ادخال این نظامنامه را در جلمهٔ نظامات دولت و اجرای احکام آن را اراده میکنیم."—از روی متن نظامنامه.

شامل ضمایم میباشید.

نظامنامۀ توقیفخانه ها و محبوسخانه ها /

۲۷ قاعده.

"ادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامات دولت، و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه مکاتب خانگی /

۲۲ شماره.

"برای گذاشتن این نظامنامه بساحۀ اجرا علاوه بر نظامنامه های دولت اراده میفرمائیم و وزارة معارف باجرای این نظامنامه مأمور است."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ وظائف مأمورین زراعت مربوطۀ وزارت تجارت /

۲۷ قاعده.

"تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از روی متن نظامنامه گرفته شده."

بخش اول وظائف مدیر عمومی زراعت— بخش دوم وظائف نگران زراعت و معادن— بخش سوم وظائف مدیر زراعت ولایات— بخش چهارم وظائف مجالس مشوره من باب زراعت.

Dari translation unavailable for .

نظامنامه مراسم تعزیه داری /

۲۰ قاعده.

"ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده مینمائیم."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه مکتب خورد ضابطان /

۱۱ قاعده.

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده."

"اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت اراده مینمایم."—از روی متن نظامنامه.

لایحۀ تحقیقات ابتدائی و صورة استنطاق قضایای جزائی و جنائی /

۲۱ شماره.

"تاریخ نشر سال در این لایحه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر سال از طرف فهرست نویس تعین گردیده."