نظامنامه

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .

نظامنامۀ اساسیۀ جمعیت طیارۀ افغانستان /

۴۳ شماره.

شامل ۱۲ بخش بوده : بخش اول موضوع و مرام—بخش دوم اعضای جمعیت و تشکیلات اداره—بخش سوم مجلس عمومی—بخش چهارم صلاحیت مجلس عمومی—بخش پنجم مرکز عمومی– بخش ششم مجالس عمومیه ولایات و حکومتهای اعلی– بخش هفتم شعبه ها – بخش هشتم هیآت معاونه – بخش نهم امور مالیۀ جمعیت – بخش دهم مناسبات جمعیت با حکومت – بخش یازدهم علامات فارقۀ جمعیت – بخش دوازدهم مواد عمومیه.

Dari translation unavailable for .

نظامنامهٔ فروش املاک سرکاری /

۲۱ شماره.

شامل ۲ فصل بوده : فصل اول قواعد فروش اراضی سرکاری-- فصل دوم درباره املاک تصرفی مهاجرین وغیره.

شامل ضمایم میباشد.

نظامنامۀ لایحۀ ادارۀ مساکین /

۲۹ شماره.

"در اجرا و تطبیق مواد لائحۀ هذا وزارت عدلیه مسئول است. مورخۀ ۸ دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ تشویقیه صنایع /

۳۱ شماره.

شامل ۴ فصل بوده : فصل اول احکام عمومیه-- فصل دوم مساعدات معافیات-- فصل سوم اصول گرفتن اجازت-- فصل چهارم احکام جزائیه.

"تطبیق و اجرای احکام این نظامنامه را وزارت تجارت موظف است ادخال احکام این نظامنامه را در نظامات دولت منظور فرماید."—از روی متن نظامنامه.