صفحه/نتیجه

لایحۀ تعلیقات دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-11-08 | 1303|29|ل|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

۱۲ شماره. "مورخۀ ۸ برج دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_cj5588_a34_laam29_1303_dari.pdf ...

نظامنامۀ مقیاسات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1304-12-23 | 1304|687|ن|K3861|رساله | بیشتر...

"نظامنامۀ هذا را در زمرۀ نظامات دولت منظور و اجرای احکام موادش را امر و اراده میفرمائیم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_k3861_noon687_1304_dari.pdf ...

نظامنامۀ تعمیرات پغمان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-04-29 | 1305|627|ن|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

۱۸ قاعده. acku_risalah_hd9715_a2_noon627_1305_dari.pdf ...

نظامنامهٔ تربیهٔ اطفال یتیم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-10-22 | 1305|624|ن|HV965|رساله | بیشتر...

۱۲ شماره. "این نظامنامه اینوقت تنها در ولایت کابل تطبیق میشود و بس."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_hv965_noon624_1305_dari.pdf ...

اعلان نامهٔ ادارهٔ لیلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-10-08 | 1305|68|الف|LA1081|رساله | بیشتر...

۱۴ شماره. بخش اول شرائط اداریهٔ—بخش دوم منادي خیر و برکات. acku_risalah_la1081_alif68_1305_dari.pdf ...

نظامنامۀ خدمات داخلیۀ عسکریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-01-01 | 1305|634|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲۴۲ فقره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." باب اول قطعات جسمیه شامل ۳ فصل بوده: فصل اول قول اردو-- فصل دوم فرقه-- فصل سوم لوا. باب دوم غند شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول مقدمه-- فص ...

نظامنامۀ نشانهای ذیشان دولت علیه مستقلۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-06-12 | 1305|ن|695|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

بخش اول نشان المر (۸ مادۀ)— بخش دوم نشان سردار (۸ مادۀ)— بخش سوم نشان استقلال (۱۱ مادۀ)— بخش چهارم نشان استور (۳ مادۀ)—بخش پنجم نشان وفا (۶ مادۀ)-- بخش ششم نشان لوی خان (۴ مادۀ)—بخش هفتم نشان شجاعت (۳ مادۀ). "ادخال این نظامنامه را در جملۀ نظامنامۀ دو ...

نظامنامهٔ اصول محاکمات جزائیه مأمورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-06-14 | 1305|626|ن|KNF1572|رساله | بیشتر...

۳۳ قاعده. "ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمایم تحریر ۲۰ حوت ۱۳۰۲."—از روی متن نظامنامه. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_knf1572_noon626_1305_dari.pdf ...

نظامنامۀ رخصتی مأمورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-06-15 | 1305|643|ن|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۲ بخش بوده: بخش اول رخصتی مقرری—بخش دوم رخصت ضرورت. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_k1763_noon643_1305_dari.pdf ...

قرارداد تجارتی بین افغانستان و بریطانیا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-12-21 | 1305|42|ق|DS357.6.G7|رساله | بیشتر...

"تحریر فی یوم سه شنبه پانزدهم جوزا سنه هزار و سه صد و دو هجری شمسی، مطابق به پنجم جون سنه هزارو نه صد و بیست و سه عیسوی"—از روی متن قرارداد. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_risalah_ds357_6_g7_qaaf42_1305_dari.pdf ...