صفحه/نتیجه

نظامنامۀ زراعت للمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-03-26 | 1301|644|ن|S471.A3|رساله | بیشتر...

۱۳ قاعده. "مواد نظامنامۀ هذا از ابتدای ۱۳۰۲ در معرض اجرا دراید. سنه ۲۶ جوزا ۱۳۰۱"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_s471_a3_noon644_1301_dari.pdf ...

نظامنامۀ وزارت حربیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-08-25 | 1302|694|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

۱۱۰ قاعده. شامل ۸ بخش بوده: بخش اول قاعدۀ عمومیه—بخش دوم وظایف مجلس عسکری—بخش سوم قطعات پاتخت—بخش چهارم وظایف وظایف دائره ارکان حربیه عمومیۀ—بخش پنجم شعبات دائره ارکان حربیه– بخش ششم توزیع وتقسیم وظایف– بخش هفتم دائره محاکمات. "ادخال این نظامنامه را ...

نظامنامه مدیریت های مامورین وزارات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-08-10 | 1302|684|ن|KNF2720|رساله | بیشتر...

۳۰ قاعده. "ادخال مواد این نظامنامه را در جملهٔ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم. تحریر ۲۴ سرطان ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf2720_noon684_1302_dari.pdf ...

نظامنامه رخصتی مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-09-12 | 1302|643|ن|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۲ بخش بوده: بخش اول رخصتی مقرری—بخش دوم رخصت ضرورت. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_k1763_noon643_1302_dari.pdf ...

نظامنامه اجراآت تصفیه محاسبه ماضیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-01-20 | 1302|623|ن|KNF3190|رساله | بیشتر...

۵۴ قاعده. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده." شامل ۳ بخش بوده: بخش اول اصول کلیه—بخش دوم نظام اجراآت—بخش سوم شرائط اقساط. acku_risalah_knf3190_noon623_1302_dari.pdf ...

نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-11-15 | 1302|625|ن|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲۴۳ قاعده. باب اول هیئت اداره شامل ۴ فصل بوده: فصل اول هیئت ادارۀ مرکزیه-- فصل دوم ادارۀ ولایات-- فصل سوم محاکمۀ مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم-- فصل چهارم قواعد عمومیه در حق مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم. باب دوم قوه عدلیه و انضباطیه شامل ۴ فصل بو ...

نظامنامهٔ اصول محاکمات جزائیه مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-12-20 | 1302|626|ن|KNF1572|رساله | بیشتر...

۳۳ قاعده. "ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمایم تحریر ۲۰ حوت ۱۳۰۲."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf1572_noon626_1302_dari.pdf ...

نظامنامهٔ ابنیهٔ شهر دارالامان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-05-19 | 1302|622|ن|HT169.A27|رساله | بیشتر...

۳۸ شماره. "امتیازات مواد این نظامنامه از امسال الی اخیر ۱۳۰۳ معتبر و مرعی شناخته میشود، برای سالهای آینده در آخر ماه حوت ۱۳۰۳ یاهمین نظامنامه قبول میشود و یا دیگر مواد تنظیم و توزیع خواهد گردید."—از روی متن نظامنامه. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_ri ...

نظامنامه تذکرۀ نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-01-01 | 1303|624|ن|KNF2430|رساله | بیشتر...

۲۹ شماره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بناً تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." شامل ۳ بخش بوده: بخش اول قواعد عمومیه—بخش دوم وظائف تحریر نفوس—بخش سوم اخذ عسکر. acku_risalah_knf2430_noon624_1303_dari.pdf ...

نظامنامهٔ مطبوعات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-10-10 | 1303|686|ن|K4285|رساله | بیشتر...

"ادخال این نظامنامه را در زمرۀ نظامات دولت تصمیم و تعمیل احکام موادش را اراده مینمایم. (۱۰) جدی ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_k4285_noon686_1303_dari.pdf ...