نظامنامه

Dari translation unavailable for .

نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان /

۷۳ شماره.

بخش اول حقوق عمومیه تبعه افغانستان— بخش دوم وزراء— بخش سوم مامورین— بخش چهارم مجالس مشوره شورای دولت—بخش پنجم محاکم-- بخش ششم دیوان عالی – بخش هفتم امور مالیه – بخش هشتم اداره ولایات – بخش نهم مواد متفرقه.

"ادخال آنرا در جمله نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم. این ترجمه فارسی با اصل نظامنامه اساسی افغانی موافق است."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه تعمیرات لغمان /

۴۲ شماره.

"در تطبیق و اجرای أمور این نظامنامه منتظم و مأمورین تعمیرات لغمان و حاکم و دفتری اعلای سمت مشرقی مکلف و مأمورند."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه استعفای مأمورین ملکی /

۸ قاعده.

"ادخال این نظامنامه را در زمرهٔ نظامات دولت تصمیم، و تعمیل احکام موادش را اراده مینمایم. (۱۵ دلو) سنه ۱۳۰۲"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامهٔ آذوقه /

۲۶ شماره.

بخش اول اصول کلیه—بخش دوم اصول خریداری—بخش سوم اصول حمل و نقل.

لایحهٔ تعلیمات اداریهٔ مجلس لویه جرگهٔ ۱۳۰۷ /

۱۵ شماره.

تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از طرف فهرست نویس تعین گردیده.

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .