صفحه/نتیجه

نظامنامهٔ محصول مال مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-10 | 1307|683|ن|K4460|رساله | بیشتر...

۲۸ شماره. "ادخال و اجرای این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده مینمایم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_k4460_noon683_1307_dari.pdf ...

نظامنامۀ نشانهای معارف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-26 | 1307|69|ن|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

۹ قاعده. "به ادخال این نظامنامه در جملۀ نظامات دولت امر و اراده میکنم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_cj5588_a34_noon69_1307_dari.pdf ...

نظامنامه معاملات نهررزاق سمت شمال /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-11-24 | 1302|68|ن|TD313.A3|رساله | بیشتر...

۲۴ شماره. شامل ۵ بخش بوده: بخش اول مقدّمه—بخش دوم مواد عمومیه—بخش سوم وظایف مجلس مشوره—بخش چهارم وظیفه خصوصی مامورین—بخش پنجم مواد متفرقه. "در تطبیق مواد این نظامنامه وزارت تجارت، و در اجرای آن مامورین نهر رزاق و حاکم کلان و سررشته دار کلان سمت شمالی ...

نظامنامهٔ اخذ رسوم گمرک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1309-10-15 | 1309|623|ن|K4620|رساله | بیشتر...

۱۵۰ شماره. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول در باب تعین محصولات-- فصل دوم وظائف مدیرها و کافۀ مامورین گمرکیها. شامل ماده های واحد. acku_risalah_k4620_noon623_1309_dari.pdf ...

لایحۀ تخفیف عبارات القاب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|29|ل|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." بخش اول القاب مامورین وزارات— بخش دوم القاب نایب الحکومه ها و حکام و مامورین ملکی— بخش سوم القاب قضاة— بخش چهارم القاب صاحب منصبان ن ...

قواعد و نظام نامهٔ داکخانه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-06-09 | 1300|92|ق|KNF3485|رساله | بیشتر...

۵۷ فقره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده." بخش اول مقدمه (۴۱) فقره—بخش دوم نظام نامه در باب تکتهای پارسل (۹) فقره—بخش سوم نظامنامهٔ اوراق مخابره و مکاتبه (۷) فقره—بخش چهارم تکم ...

نظامنامهْ مساحت اراضی: نظامنامهْ کار گذاری مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|68|ن|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۴۰ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_hd1333_a3_noon68_1300_dari.pdf ...

نظامنامۀ تقسیمات ملکیۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-03-01 | 1300|62|ن|JS7442.2|رساله | بیشتر...

۲۸ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." شامل ۹ فصل بوده: فصل اول ولایت کابل-- فصل دوم ولایت قندهار-- فصل سوم ولایت هرات-- فصل چهارم ولایت ترکستان-- فصل پنجم ولایت قطغن وبدخ ...

نظامنامهٔ تقاوی تجاریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-08-01 | 1301|627|ن|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۲ شماره. "در اجرای مواد فوق الذکر نظامنامهٔ هذا وزارة تجارت مأموریت است. تحریر اول عقرب ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf914_31956_noon627_1301_dari.pdf ...

نظامنامهٔ بودجه عمومي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-23 | 1301|629|ن|K4447|رساله | بیشتر...

۵۰ قاعده. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده." "این نظامنامه از تاریخ تصدیق شان جاری و مرعی گفته میشود. (۲۳) حمل ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول صورت ترتیب و احضار نظام ...