نظامنامه

Dari translation unavailable for .

نظامنامۀ تعلیقات دولت /

۱۲ شماره.

"بادخال این نظامنامه در جملۀ نظامات دولت اراده میکنم. ۸ دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه قونسلگری دولت علیه افغانستان /

۵۲ قاعده.

شامل ۱۰ فصل بوده : فصل اول معلومات-- فصل دوم تکالیف قونسلها نسبت به اتباع افغانستان-- فصل سوم تکالیف قونسلها نسبت بدولت متبوعه-- فصل چهارم در صورت بروز یک مرض مسری-- فصل پنجم قونسلهای افتخاری-- فصل ششم حقوق و مزایای قونسلها-- فصل هفتم احضار و تغیر مأموریت-- فصل هشتم در صورت فوت قونسل-- فصل نهم روابط قونسل با حکومت محلی-- فصل دهم حقوقیکه قونسلها به مقابل کارها دریافت دارند.

"ادخال این نظامنامه در زمرۀ نظامات دولت تعمیم، و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمایم."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ اساسی دولت علیۀ افغانستان /

۷۳ شماره.

بخش اول حقوق عمومیه تبعه افغانستان— بخش دوم وزراء— بخش سوم مامورین— بخش چهارم مجالس مشوره شورای دولت—بخش پنجم محاکم-- بخش ششم دیوان عالی – بخش هفتم امور مالیه – بخش هشتم اداره ولایات – بخش نهم مواد متفرقه.

"ادخال آنرا در جمله نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم. این ترجمه فارسی با اصل نظامنامه اساسی افغانی موافق است."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامۀ فروش اموال تحویلخانه های سرکاری /

۱۵ قاعده.

شامل ۲ فصل بوده : فصل اول تفریق اجناس مذکور بر سه مواد ذیل در تحت تنظیم و اجرا آورده میشود -- فصل دوم فروش اموال زیادۀ کار آمد.

"ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای مواد آنرا امر و اراده مینمایم. تحریر یوم دوشنبه ۵ عقرب سنه ۱۳۰۲"—از روی متن نظامنامه.

نظامنامه مدیریت و دفتر اوراق و مدیریت مکتوب /

۱۰ قاعده.

بخش اول وظايف مدیریت و دفتر اوراق— بخش دوم وظایف مدیریت مکتوب.

"ادخال این نظامنامه را در جمله نظامات دولت و اجرای احکام مواد آنرا امر و اراده میکنم. تحریر یوم پنجشنبه ۲۵ جوزا سنه ۱۳۰۱"—از روی متن نظامنامه.

شامل ۱ ضمیمه میباشد.

نظامنامۀ جزای عسکری /

۱۳۹ قاعده.

باب اول مقدمه شامل ۳ فصل بوده : فصل اول قواعد عمومیه-- فصل دوم صورت تشکیل دیوان حرب ها-- فصل سوم صورت سوق منسوبین عسکریه بدیوان حرب و صورت اجرای محاکمه و صورت.

باب دوم احکام جزائیه شامل ۱۳ فصل بوده : فصل اول جنایت وطنیه و جاسوسی-- فصل دوم مخالف بفرایض عسکریه-- فصل سوم عدم اطاعت و عصیان و مقاومت-- فصل چهارم مافوق را ضرب و تحقیر نمودن-- فصل پنجم نفوذ مأموریت را استعمال بیجا نمودن-- فصل ششم گریختن-- فصل هفتم اشیای عسکریه را فروختن و پنهان کردن-- فصل هشتم سرقت اشیا و اموال عسکریه-- فصل نهم تاخت و تاراج-- فصل دهم ساخته کاری نمودن در ادارۀ عسکریه – فصل یازدهم بی استقامتی و ارتکاب – فصل دوازدهم فعل شنیع و عشرت و دیگر حرکات نازیبای مخل شان و ناموس عسکری – فصل سیزدهم قواعد جزائیه که متعلق به اطبا و جراحان و عطاران است.

"تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

شامل ۲ ضمیمه میباشد.

نظامنامۀ جزای عمُومی /

۲۹۵ قاعده.

"ادخال و اجرای این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده فرمودیم و نظامنامۀ مطبوعۀ سابقۀ جزای عمومی متروک و منسوخ است."—از روی متن نظامنامه.

نظامنامهٔ جزای عمومي /

۲۴۴ قاعده.

"تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردیده."

باب اول جنحه و جنایاتیکه ضررشان عام است، و مجازات برای آن مقرر گردیده شامل ۱۶ فصل بوده : فصل اول جنحه و جنایاتیکه امنیت خارجیه افغانستان را اخلال مینماید-- فصل دوم جنحه و جنایاتیکه امنیت داخلیهٔ افغانستان را اخلال مینماید-- فصل سوم در بارهٔ رشوت-- فصل چهارم در باب سرقت اموال-- فصل پنجم کسانیکه نفوذ مأموریت خود ها را استعـــــــــمال بیجا نموده و وظیفهٔ مأمـــــــور خود را ایفا نمی نمایند-- فصل ششم تعدی مأمورین دولت بر رعایا-- فصل هفتم کسانیکه بر مأمورین دولت مخالفت کنند و به آنها بی اطاعتی یا تحقیر نمایند-- فصل هشتم کسانیکه محبوس را میگریزانند، و یا ارباب جنایت را میدانند و حمایت مینمایند-- فصل نهم کسانیکه مهر را می شکنند، و یا اشیای امانت و اوراق رسمی را می دزدند-- فصل دهم کسانیکه بی اختیار و مأموذونیت، بخود ها صفت رسمیه اضافه مینمایند – فصل یازدهم کسانیکه سلسلهٔ مخابرات تلغراف و تیلفون را خراب کنند -- فصل دوازدهم قلب چلانها – فصل سیزدهم کسانیکه سند و یا مهر ساخته گی می سازند -- فصل چهاردهم آتش زنندگان فصل پانزدهم در خصوص شراب -- فصل شانزدهم کسانیکه بازنگر بازی میکنند و یا مانند آن حرکات مخالف اخلاق و آداب عمومیه مینمایند.

باب دوم شامل ۱۰ فصل بوده : فصل اول جنایت و یا جنحه هائیکه در حق اشخاص بوقوع میرسند-- فصل دوم جنحه و جنایاتیکه متعلق باسقاط جنین هستند-- فصل سوم کسانیکه هتک عرض نمایند-- فصل چهارم شاهدی دروغ و قسم ناحق-- فصل پنجم بهتان و افترا-- فصل ششم سرقت کنندگان و دزدان-- فصل هفتم کسانیکه در امانت خیانت کنند-- فصل هشتم قمار بازها-- فصل نهم کسانیکه مردم آزاری و بیهوده خرجی میکنند-- فصل دهم قواعد جزائیه که متعلق به اطبا و جراحان و عطار است.

باب سوم جرمهائیکه از نوع قباحت باشند شامل ۲ فصل بوده : فصل اول جرمهای ذیل جرمهائیست از نوع قباحت که از مأمورین صادر گردد، و هر کدام مستلزم جزائیست که درجهٔ آن در برابر همان جرم نوشته شده-- فصل دوم جرمهای ذیل علی العموم از نوع قباحت بوده مستلزم جزای هستند که در برابر هر کدام نوشته باشد.

شامل ۱ ضمیمه میباشد.

نظامنامهٔ جزای عمومي /

۲۴۵ قاعده.

باب اول جنحه و جنایاتیکه ضررشان عام است، و مجازات برای آن مقرر گردیده شامل ۱۶ فصل بوده : فصل اول جنحه و جنایاتیکه امنیت خارجیه افغانستان را اخلال مینماید-- فصل دوم جنحه و جنایاتیکه امنیت داخلیهٔ افغانستان را اخلال مینماید-- فصل سوم در بارهٔ رشوت-- فصل چهارم در باب سرقت اموال-- فصل پنجم کسانیکه نفوذ مأموریت خود ها را استعـــــــــمال بیجا نموده و وظیفهٔ مأمـــــــور خود را ایفا نمی نمایند-- فصل ششم تعدی مأمورین دولت بر رعایا-- فصل هفتم کسانیکه بر مأمورین دولت مخالفت کنند و به آنها بی اطاعتی یا تحقیر نمایند-- فصل هشتم کسانیکه محبوس را میگریزانند، و یا ارباب جنایت را میدانند و حمایت مینمایند-- فصل نهم کسانیکه مهر را می شکنند، و یا اشیای امانت و اوراق رسمی را می دزدند-- فصل دهم کسانیکه بی اختیار و مأموذونیت، بخود ها صفت رسمیه اضافه مینمایند – فصل یازدهم کسانیکه سلسلهٔ مخابرات تلغراف و تیلفون را خراب کنند -- فصل دوازدهم قلب چلانها – فصل سیزدهم کسانیکه سند و یا مهر ساخته گی می سازند -- فصل چهاردهم آتش زنندگان فصل پانزدهم در خصوص شراب -- فصل شانزدهم کسانیکه بازنگر بازی میکنند و یا مانند آن حرکات مخالف اخلاق و آداب عمومیه مینمایند.

باب دوم شامل ۱۰ فصل بوده : فصل اول جنایت و یا جنحه هائیکه در حق اشخاص بوقوع میرسند-- فصل دوم جنحه و جنایاتیکه متعلق باسقاط جنین هستند-- فصل سوم کسانیکه هتک عرض نمایند-- فصل چهارم شاهدی دروغ و قسم ناحق-- فصل پنجم بهتان و افترا-- فصل ششم سرقت کنندگان و دزدان-- فصل هفتم کسانیکه در امانت خیانت کنند-- فصل هشتم قمار بازها-- فصل نهم کسانیکه مردم آزاری و بیهوده خرجی میکنند-- فصل دهم قواعد جزائیه که متعلق به اطبا و جراحان و عطار است.

باب سوم جرمهائیکه از نوع قباحت باشند شامل ۲ فصل بوده : فصل اول جرمهای ذیل جرمهائیست از نوع قباحت که از مأمورین صادر گردد، و هر کدام مستلزم جزائیست که درجهٔ آن در برابر همان جرم نوشته شده-- فصل دوم جرمهای ذیل علی العموم از نوع قباحت بوده مستلزم جزای هستند که در برابر هر کدام نوشته باشد.

شامل ۱ ضمیمه میباشد.