صفحه/نتیجه

اصولنامۀ وظائف مدیریت های مأمورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-14 | 1330|69|الف|K1763|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامۀ های دولت منظور و به اجرای آن امر و اراده میفرمایم. مورخهٔ ۱۴ عقرب ۱۳۱۲ ش ۱۷ رجب المرجب ۱۳۵۲ ق"—از روی مت ...

اصول اساسی دولت علیهٔ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-08 | 1330|698|الف|KNF2064|رساله | بیشتر...

۱۱۰ اصل. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "تعمیل و اجرای احکام مواد اصول نامهٔ هذا را امر و اراده میفرمایم. تحریر (۸) عقرب ۱۳۱۰- شمسی مطابق (۱۹) جمادی الثانی ۱۳۵۰- قمری."—از روی متن اصولن ...

اصولنامه اخذ محصولاتیکه ذریعه قونسلگری های افغانی بعمل می آید /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1334-11-16 | 1334|623|الف|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

۳۴ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "مورخه ۱۶ برج اسد ۱۳۲۴ شمسی مطابق ۲۰ ماه ذیحجه الحرام ۱۳۷۴ قمری."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_hj1320_6_alif623_1334_dari.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه تهیه گندم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1334-12-15 | 1334|52|الف|HD9016.A342|رساله | بیشتر...

۳۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اساسنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اساسنامه گرفته شده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول وظایف مؤسسه-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم اراکین موسسه-- فصل چهارم احکام مالی—فصل پنجم احکام متفرقه. "مورخه ۱۵ برج قوس ۱۳۳۴ ...

اصولنامه خوردضابطان مکتبی قوای بری و هوائی اردوی شاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-03-19 | 1336|63|الف|KNF3740.E38|رساله | بیشتر...

۲۳ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا در جمله سایر اصولنامه های دولت منظور است. مورخه ۱۹ برج قوس ۱۳۳۵ شمسی مطابق ۸ ماه جمادی الاول ۱۳۷۶ قمری."—از روی متن اصولنامه. بخش ...

اصولنامۀ منع زرع، تجارت، خرید و فروش، ورود و صدور و استعمال تریاک در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-10-02 | 1336|689|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

۵ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا را در جمله سایر اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور و باجرای آن امر و اراده می نمائیم- مورخه ۲ برج قوس ۱۳۳۶ شمسی مطابق ۲ ماه جمادی الاول ...

اصولنامۀ علایم تجارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1339-10-29 | 1339|67|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا در جمله سایر اصولنامه های موضوعه دولت منظور است. مورخه ۲۹ برج سنبله ۱۳۳۹ شمسی مطابق ۲۹ ماه ربیع الاول ۱۳۸۰ قمری."—از روی متن ا ...

تشکیل محاکم و اصول محاکمۀ مامورین ملکیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1341-01-07 | 1341|58|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

۶۰ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور نموده اجرا و تعمیل آنرا امر و اراده مینمائیم مورخۀ ۷ جوزا، ۱۳۲۵ مطابق ۲۶ ماه جمادی الثانی ...

اصولنامه ترافیک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-11-18 | 1349|624|الف|KNF3448|رساله | بیشتر...

۱۱۴ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول جواز سیر نمرۀ پلیت-- فصل دوم لوازم عراده ها-- فصل سوم شهادت نامه راندن عراده-- فصل چهارم فروش موتورها مواضع نگهداری موترها س ...

اصولنامهً موتر رانی و گادی رانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-10-04 | 1318|689|الف|KNF3448|رساله | بیشتر...

۳۶ شماره. بخش اول تمهید-- بخش دوم جواز سیر-- بخش سوم مواد تعزیریه-- بخش چهارم مواد متفرقه. acku_risalah_knf3448_alif689_1318_dari.pdf ...