صفحه/نتیجه

اصولنامۀ تعیین میعاد دعاوی ابتدائی و استماع مرافعه و تمیز در دعاوی حقوقی و جزائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-01-27 | 1342|627|الف|KNF1572|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا را در جمله اصولنامۀ های موضوعه منظور و اجرای آن را امر و اراده می نمائیم. مورخه ۲۷ سنبله ۱۳۲۴ مطابق ۱۲ ماه شوال۱۳۶۴."—از روی م ...

اصولنامهٔ وظائف مدیریت های مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-09-14 | 1318|696|الف|K1763|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت منظور و به اجرای آن امر و اراده میفرمایم. مورخهٔ ۱۴ عقرب ۱۳۱۲ ش مطابق ۱۷ رجب المرجب ۱۳۵۲ ق."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_k1763_alif696_1318_dari.pdf ...

اصولنامه تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-02-30 | 1330|622|الف|KNF2430|رساله | بیشتر...

۲۳ شماره. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تابعیت اصلیه، تابعیت اکتسابیه، حقوق تابعیت-- فصل دوم ترک تابعیت، سقوط تابعیت-- فصل سوم ملاحظات اداری. "اصولنامۀ هذا از تاریخ نشر مرعی الاجراست ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و باجرای مواد آن ارا ...

اصولنامۀ اطاقهای تجارت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-06-24 | 1330|626|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۲۳ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت منظور و باجرای احکام مواد آن امر و اراده مینمائیم. مورخه ۲۴ حوت ۱۳۱۸ ش"—از روی متن اصولنامه. acku_ri ...

اصولنامۀ ریاست عمومی تفتیش امور اداری حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-06-10 | 1330|649|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۱۴ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. "اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور و اجرای احکام مواد آنرا امر و اراده می نمائیم مورخه ۱۰ ثور ۱۳۲۵ مطابق ۲۸ ماه جمادی الاول ۱۳۶۵" ...

اصول انتخابات وکلای شورای ملی : مصوبۀ مجلس عالی لویه جرگه ۱۳۰۹ تاریخ صحۀ حضور مبارک پادشاهی ۲۸ سنبله ۱۳۰۹ مطابق ۲۶ ربیع الثانی ۱۳۴۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-08-28 | 1330|629|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. acku_risalah_knf2506_alif629_1330_dari.pdf ...

اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-15 | 1330|685|الف|K3276.A3|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. قسم اول ورود-- قسم دوم اقامت-- قسم سوم خروج-- قسم چهارم احکام جزائی-- قسم پنجم احکام متفرقه. "ادخال اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان را در ...

اصولنامۀ دفاتر تجارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-08 | 1330|647|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت منظور و به اجرای احکام مواد آن امر و اراده می نمائیم. مورخۀ ۸ سرطان ۱۳۲‍۱ مطابق ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۶۱" ...

اصولنامۀ مالیات بر عایدات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-08 | 1330|68|الف|KNF3573|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولات موضوعه امر و اراده می نمائیم. مورخه ۱۸ جوزاء ۱۳۲۲ مطابق ۵ ماه جمادی الثانی ۱۳۶۲"—از روی متن اصولنامه. ش ...

اصول تعیین میعاد دعاوی ابتدائی و استماع مرافعۀ و تمیز در دعاوی حقوقی و جزائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-27 | 1330|627|الف|KNF1572|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه منظور و اجرای آن را امر و اراده می نمائیم. مورخه ۲۷ سنبله ۱۳۲۴ مطابق ۱۲ ماه شوال ۱۳۶۴"—از روی م ...