صفحه/نتیجه

اصولنامۀ محصول مال مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1313-03-01 | 1313|68|الف|K4460|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. "باجرای احکام اصولنامه هذا وزارت مالیه مسئول و مکلف است. ۱۰ سنبله ۱۳۱۱"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_k4460_alif68_1313_dari.pdf ...

اصولنامۀ خزائن دولت افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1313-03-07 | 1313|634|الف|K4447.A3|رساله | بیشتر...

۳۰ شماره. بخش اول (تمهید)-- بخش دوم (خزائن روی کار)-- بخش سوم (صورت موجودی)-- بخش چهارم (امانت)-- بخش پنجم (عوض معاوضه) – بخش ششم (مواد متفرقه). "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت منظور و باجرای احکام آن امر و اراده میفرمائیم. ۱۷ میزان ...

اصولنامۀ اداره و تشویقیۀ صنائع افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1314-12-29 | 1314|624|الف|HC417|رساله | بیشتر...

۳۳ شماره. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول اصول ادارۀ صنائع-- فصل دوم اصول تشویقیۀ صنایع. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و اراده مینمائیم. مورخۀ ۱۸ عقرب ۱۳۱۴ مطابق (۱۳) ماه شعبان ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_hc41 ...

اصولنامۀ استملاک برای منافع عمومیه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1314-12-29 | 1314|625|الف|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۱۶ اصل. "ادخال و اجرای اصولنامه هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و اراده مینمائیم. مورخه ۱۸ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۱۳ ماه شعبان ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_hd1333_a3_alif625_1314_dari.pdf ...

اصولنامۀ صکوکات وتکت های محصولی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-10-04 | 1318|66|الف|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

۱۳ شماره. "ادخال اصولنامۀ صکوکات و تکت های محصولی را در جملۀ اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور و باجرای احکام آن امر و اراده می نمائیم مورخۀ ۱۵ میزان ۱۳۱۸"—از روی متن اصولنامه. بخش اول صورت فروش صکوکات و تکت های محصولی— بخش دوم (محصولات محاکم)— بخش ...

تعرفه گمرکات در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-15 | 1330|74|ت|K4620|رساله | بیشتر...

۱۱۷ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. بخش اول تعرفۀ گمرکی (۱۰ شماره)— بخش دوم حقوق واردات (۷۷ شماره)— بخش سوم حقوق صادرات (۲۸ شماره)— بخش چهارم حقوق عبوریات (۲ شماره). شامل ضمیمه و تعدیل ...

اصول نامۀ تورید رنگهای جوهری در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1317-02-19 | 1317|69|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۲۰ شماره. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت و اجرای احکام آن را امر و اراده مینمائیم. مورخه ۲۵ جدی ۱۳۱۴ مطابق ۲۱ ماه شوال ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf914_31956_alif69_1317_dari.pdf ...

اصولنامۀ ادارۀ مساکین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|624|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲۳ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جمله اصولنامۀ های دولت امر و اراده مینمایم. مورخه ۱۸ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۱۳ ماه شعبان ۱۳۵۴."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf2720_alif624_1318_dari.pdf ...

اصولنامۀ مراسم نکاح، عروسی، ختنه سوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|684|الف|KNF542|رساله | بیشتر...

۸ شماره. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جمله اصولنامه های دولت و اجرای مواد آنرا امر و اراده میفرمایم. مورخۀ ۱۶ ثور ۱۳۱۳ ش مطابق ۲۱ محرم ۱۳۵۳ ق."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf542_alif684_1318_dari.pdf ...

اصولنامهٔ مراسم تعزیه داری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|68|الف|KNF469|رساله | بیشتر...

۱۳ شماره. " ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های مملکت و امر اجرای آن را اراده میفرمائیم. مورخهٔ ۲۶ حمل ۱۳۱۳ مطابق ۳۰ ذی الحجه ۱۳۵۲"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf469_alif68_1318_dari.pdf ...