صفحه/نتیجه

اصولنامه ازدواج و ترتیب نکاح خط /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1340-09-27 | 1340|624|الف|KNF542|رساله | بیشتر...

۲۷ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولناه هذا در جمله سایر اصولنامه های موضوعه دولت منظور است. مورخه ۲۷ برج میزان ۱۳۳۹ شمسی مطابق ۲۸ ماه ربیع الثانی ۱۳۸۰ قمری."—از روی متن اصولن ...

اصولنامهْ مکلفیت خدمت علماء و متخصصین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1340-10-28 | 1340|688|الف|KNF1270|رساله | بیشتر...

۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه مکلفیت خدمت علمأ و متخصصین در جمله سایر اصولنامه های موضوعه دولت منظور است. مورخه ۲۸ برج عقرب ۱۳۴۰ شمسی مطابق (۱۱) ماه جمادی الثانی ۱۳۸۱ قمر ...

اصولنامه تذکره جدید نفوس دولت شاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1340-11-11 | 1340|624|الف|KNF2430|رساله | بیشتر...

۳۰ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "انفاذ و اجراء اصولنامهْ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و اراده مینمائیم. مورخه ۱۱ برج جدی ۱۳۳۴ شمسی مطابق ۱۹ ماه جمادی الاول ۱۳۷۵ قمری." ...

اصولنامه مکلفیت خدمت برای پرسونل مسلکی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1341-01-17 | 1341|68|الف|KNF1270|رساله | بیشتر...

۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "مورخه ۱۷ برج میزان ۱۳۴۰ شمسی مطابق ۲۹ ماه ربیع الثانی ۱۳۸۱ قمری."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf1270_alif68_1341_dari.pdf ...

اصولنامه ترفیع و تقاعد عسکری: امور ذاتیه، نصب، ترفیع، استعفا، تقاعد معلولیت، بازماندگان، مریضی و تقدیر نامه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1341-04-04 | 1341|624|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

۱۲۷ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول مواد عمومی-- فصل دوم ترفیعات-- فصل سوم استعفاء-- فصل چهارم تقاعد-- فصل پنجم معلولیت ها —فصل ششم بازماندگان-- فصل هفتم مریضی— ...

اصولنامهٔ تعیین قیمت و فروش آب برای اراضی تحت بند کجکی و ارغنداب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1341-09-10 | 1341|627|الف|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامهْ هذا جمله اصولنامه های موضوعه دولت منظور است. یوم پنجشنبه مورخه – ۱۰ برج عقرب ۱۳۴۱ شمسی مطابق ۴– ماه جمادالثانی ۱۳۸۲ قمری."—از روی ...

اصولنامۀ تفتیش دیوان محاسبات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1341-09-28 | 1341|627|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۳۰ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول تبصره-- فصل دوم انواع و اساسات تفتیش حسابی-- فصل سوم مکلفیت مفتشین و مامورین حسابی-- فصل چهارم احکام مربوطه بتحقیق—فصل پنجم ت ...

اصولنامهٔ هوانوردی ملکی دولت شاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-01-20 | 1342|69|الف|HE9783.3.A34|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامۀ هذا را در جمله سایر اصولنامه های دولت منظور و اجرا انفاذ آنرا امر و اراده مینمائیم. مورخۀ ۲۰ برج اسد ۱۳۳۵ شمسی مطابق ۵ ماه محروم الحرام ...

اصولنامه مدیریت های اوراق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1312-11-01 | 1312|69|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۱۴ شماره. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت منظور و باجرای آن امر و اراده میفرمایم. مورخه ۴ عقرب ۱۳۱۲ ش مطابق ۱۷ رجب المرجب ۱۳۵۲ ق."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf2720_alif69_1312_dari.pdf ...

تعرفۀ گمرکات افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1313-02-01 | 1313|74|ت|K4620|رساله | بیشتر...

بخش اول تعرفۀ گمرکی (۱۰ شماره)— بخش دوم حقوق واردات (۷۷ شماره)— بخش سوم حقوق صادرات (۲۸ شماره)— بخش چهارم حقوق عبوریات (۲ شماره). acku_risalah_k4620_tay74_1313_dari.pdf ...