صفحه/نتیجه

اصولنامه اداری محاکم عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-05-13 | 1336|624|الف|KNF1572|رساله | بیشتر...

۲۷۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. بخش اول مواد عمومی— بخش دوم جریانات محکمه و حفظ انضباط— بخش سوم در حضور خصمین و کیفیت رویت دعوی— بخش چهارم مراجعات محاکم ابتدائیه—بخش پنجم اسباب حکم- ...

اصولنامه ښاروالی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1337-02-16 | 1337|69|الف|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

۹۷ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۱۳ فصل بوده: فصل اول تشکیل ښاروالی-- فصل دوم وظایف ښاروالی-- فصل سوم مجلس ښاروالی-- فصل چهارم طرز انتخاب مجالس ښاروالی شعبه انتخاب-- فصل پنجم جزا ...

قانون تجارت: د تجارت اصولنامه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-07-21 | 1336|29|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

"د تجارت اصولنامه"— عنوان فرعی به زبان پشتو به نشر رسیده. تاریخ نشر(روز) در این نسخه قانون مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن قانون گرفته شده. باب اول احکام عمومی شامل ۱۱ فصل بوده: فصل اول مقدمه-- فصل دوم تجارت و اهلیت تجارتی-- فصل سوم معامل ...

جزای متخلفین ترانسپورتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1337-07-28 | 1337|42|ج|KNF3448|رساله | بیشتر...

۳۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامۀ هذا در جملۀ سایر اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور است. مورخۀ ۲۸ برج اسد ۱۳۳۷ شمسی مطابق ۳ ماه صفر المظفر ۱۳۷۸ قمری."—از روی متن اصولنامه ...

لایحه تصفیه حسابات دولتی و تصدی (مربوط به معاملات قبل از اول میزان ۱۳۳۸) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1338-07-01 | 1338|29|ل|HC417|رساله | بیشتر...

۸۳ شماره. تاریخ نشر در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر از روی متن اصولنامه گرفته شده. "پیشنهاد وزارت مالیه راجع به لایحۀ تصفیه حسابات دوایر و تصدیهای دولتی مربوط به معاملات قبل از اول میزان ۱۳۳۸ به مجلس عالی وزرا قرائت و در زمنیه تصویب ذیل ...

اصول اجراآت محاکمات حقوقی عدلی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1338-02-01 | 1338|623|الف|KNF1572|رساله | بیشتر...

۲۶۴ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامۀ هذا را در جملۀ سایر اصولنامه های موضوعه دولت منظور و اجرای آنرا امر و اراده مینمائیم. مورخه اول برج جدی ۱۳۳۷ شمسی مطابق ۱۰ ماه جمادی الثان ...

اصولنامۀ جزای عسکری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1339-04-03 | 1339|634|الف|K4740|رساله | بیشتر...

۲۳۳ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اجرای احکام این اصولنامه را در جملۀ اصولات دولت امر و اراده می نمائیم. مورخۀ ۳ میزان ۱۳۲۶ مطابق ۱۲ ذیقعده ۱۳۶۶"—از روی متن اصولنامه. باب اول م ...

اصولنامه مامورین ملکیه استخدام، ترفیع، تقاعد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1339-02-17 | 1339|682|الف|KNF1270|رساله | بیشتر...

۹۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامه هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه امر و اراده مینمائیم. مورخه ۱۷ جدی ۱۳۳۳ شمسی مطابق ۱۴ ماه جمادی الاول ۱۳۷۴ قمری."—از ...

اصولنامه نشانها و مدالها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1339-12-15 | 1339|69|الف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا درجملهٔ سایر اصولنامه های دولت منظور است. مؤرخه ۱۵ برج سنبله ۱۳۳۹ شمسی مطابق ۱۵ماه ربیع الاول ۱۳۸۰ قمری"—از روی متن اصولنامه. شامل ۶ فصل بود ...

اصولنامه مستخدمین و اجیران /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1340-01-06 | 1340|685|الف|KNF1270|رساله | بیشتر...

۴۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "مورخه ۶ برج جدی ۱۳۳۹ شمسی مطابق ۹ ماه رجب المرجب ۱۳۸۰ قمری."—از روی متن اصولنامه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول مقدمه-- فصل دوم قسمت مستخدمین-- فصل ...