صفحه/نتیجه

اصولنامۀ کار و کارگران موسسات صناعتی ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-21 | 1330|68|الف|KNF1270|رساله | بیشتر...

۱۴۹ شماره. "اصولنامۀ کار و کارگران موسسات صناعتی ملی را در جملۀ دیگر اصولنامه های موضوعه منظور و تعمیل احکام مواد آن را امر و اراده می فرمائیم مورخه ۲۴ جدی ۱۳۲۴ مطابق ۱۱ ماه صفر ۱۳۶۵"—از روی متن اصولنامه. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول مقررات کار-- فص ...

اصولنامه مامورین ملکیه استخدام، ترفیع، تقاعد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1333-11-17 | 1333|682|الف|KNF1270|رساله | بیشتر...

۹۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامه هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه امر و اراده مینمائیم. مورخه ۱۷ جدی ۱۳۳۳ شمسی مطابق ۱۴ ماه جمادی الاول ۱۳۷۴ قمری."—از ...

اصولنامه مکلفیت عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1333-11-25 | 1333|677|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

۸۳ شماره. شامل ۹ فصل بوده: فصل اول مواد عمومی-- فصل دوم معافیت ها-- فصل سوم متکفلین-- فصل چهارم خدمت کوتاه-- فصل پنجم مجلوبین محکوم و تحت توقیف—فصل ششم شمار سن-- فصل هفتم اخذ عسکر—فصل هشتم جلب و احضار ادوار ماقبل (احتیاط) – فصل نهم مواد متفرقه. "ادخا ...

اصولنامه ضابطان احتیاط /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1333-12-19 | 1333|66|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

۵۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامه ضابطان احتیاط را در جمله اصولنامه های دولت امر و اراده مینمائیم مورخه ۱۹ دلو ۱۳۳۳ شمسی مطابق ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۷۴ قمری." ...

لایحه تشکیلات و وظایف وزارت معادن و صنائع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1334-01-01 | 1334|58|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول تشکیلات مرکزی-- فصل دوم تشکیلات دوایر وزارت صنایع و معادن در ولایات. acku_risalah_knf2720_tay58_1334_dari.pdf ...

اصولنامه بیرق در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1335-03-01 | 1335|62|الف|CR101.A34|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول بیرق افغانستان-- فصل دوم بیرقهای دول متاحبه-- فصل سوم بیرق های خصوصی-- فصل چهارم بیرق های تزئینی. "ادخال و انفاذ اصولنامهٔ ه ...

اصولنامهٔ تصفیه ملکیت و مسایل مالیه و قیمت آب اراضی تحت بند ارغنداب و کجکی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1335-07-06 | 1335|626|الف|TD313.A3|رساله | بیشتر...

۲۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامهٔ هذا در جملهٔ سایر اصولنامه های مملکتی منظور و اجرای آنرا امر و اراده مینمائیم. مورخه ۶ برج حوت ۱۳۳۴ شمسی مطابق ۱۴ ماده رجب المرجب ۱۳۷۵ قمر ...

اصولنامهٔ هوانوردی ملکی دولت شاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1335-09-20 | 1335|69|الف|HE9783.3.A34|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ سایر اصولنامه های دولت منظور و اجرا النفاذ آنرا امر و اراده مینمائیم. مورخه ۲۰ برج اسد ۱۳۳۵ شمسی مطابق ۵ ماه محرم الحرام ۱ ...

تعلیماتنامه وکالت دعوی: نقل فرمان نمبر ۱۷۹-۲۱ ثور ۱۳۳۶ صدارت عظمی عنوان وزارت عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-02-21 | 1336|78|ت|K115|رساله | بیشتر...

۴۱ شماره. تاریخ نشر در این نسخه تعلیماتنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر از روی متن تعلیماتنامه گرفته شده. بخش اول تعریف— بخش دوم مواد عمومی— بخش سوم انعقاد وکالت— بخش چهارم شروط وکالت—بخش پنجم ختم وکالت. شامل یک ضمیمه میباشد. acku_risalah_k115_tay78_1336_dari ...

اصولنامه ترفیع و تقاعد عسکری: امور ذاتیه، نصب، ترفیع، استعفا، تقاعد، معولیت، بازماندگان، مریضی و تقدیر نامه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-02-04 | 1336|698|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

۱۲۷ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۹ فصل بوده: فصل اول مواد عمومی-- فصل دوم ترفیعات-- فصل سوم استعفاء-- فصل چهارم تقاعد-- فصل پنجم معلولیت ها —فصل ششم بازماندگان-- فصل هفتم تقدیر ...