صفحه/نتیجه

اصولنامهٔ فروش اموال تحویلخانه های دولتی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-09-14 | 1318|674|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۱۴ شماره. بخش اول صورت تفریق اجناس تحویلخانه-- بخش دوم صورت فروش. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های مملکت امر و باجرای مواد آن اراده میفرمایم. مورخه ۲۶ حمل ۱۳۱۳ مطابق ۳ ذی الحجه ۱۳۵۲"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf2720_alif674 ...

اصولنامۀ رادیو /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1320-01-02 | 1320|64|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۲۷ شماره. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول شرایط تجارت رادیو-- فصل دوم تورید و فروش رادیو-- فصل سوم محصولات-- فصل چهارم امور تخنیک—فصل پنجم اصول متفرقه. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولات موضوعه امر و اراده می نمایم مورخه ۲۵ جدی ۱۳۱۹ مطابق ۱۶ ذی ا ...

اصول وظائف داخلی شورای ملی در انتخاب رئیس و معین ها و منشی و وظایف آنها : اصول وظایف داخلی ریاست شورای ملی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-10-16 | 1329|696|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۴۵ اصل. "اجرای احکام مواد فوق الذکر را امر و اراده میکنم. تحریر ۸ عقرب سنه ۱۳۱۰ ش مطابق (۱۹) جمادی الثانی ۱۳۵۰ ق."—از روی متن اصولنامه. بخش اول وظائف رئیس— بخش دوم حقوق وظایف معین ها— بخش سوم وظایف منشی— بخش چهارم وظایف اعضاء —بخش پنجم اصول آداب ...

اصولنامۀ دواخانه ها در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-01 | 1329|69|الف|R746.A34|رساله | بیشتر...

۴۲ شماره. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول شرایط تاسیس دواخانه ها-- فصل دوم ترتیبات و وظائف دواخانه ها-- فصل سوم شرایط استخدام و وظایف دواساز ها-- فصل چهارم تفتیش دواخانه ها. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت امر و باجرای مواد آن اراده می نمای ...

اصولنامۀ محصول مال مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-04 | 1329|68|الف|K4460|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. " باجرای احکام اصولنامه هذا وزارت مالیه مسئول و مکلف است ۱۰ سنبله ۱۳۱۱."—از روی متن اصولنامه. شامل تعدیل و ضمیمه میباشد. acku_risalah_k4460_alif68_1329_dari.pdf ...

اصولنامۀ گمرکات افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-05 | 1329|68|الف|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول مقررات عمومی-- فصل دوم معافیات از حقوق گمرکی-- فصل سوم ممنوعات-- فصل چهارم دستورات راجعه باداره و مامورین گمرکات. "ادخال اصول نامۀ هذا را در جملۀ اصول نامه های دولت منظور و باجرای آن امر و اراده میفرمائیم مورخه اول ثور ۱۳۱۳ م ...

اصولنامۀ دلالی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-10 | 1329|64|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. بخش اول اصول تحصیل جوازنامه-- بخش دوم تکلیف و مسئولیت دلال-- بخش سوم حق الزحمه و مصارف دلالی-- بخش چهارم مواد تعزیری-- بخش پنجم مواد متفرقه. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf914_31956_alif64_1329_dari.pdf ...

اصولنامه تجارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-11 | 1329|623|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۲۲ شماره. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول امور تجارت و اهلیت تجار-- فصل دوم معاملات تجارتی. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت امر واجرای مواد آن را اراده می نمایم. مورخه ۳۰ جوزای ۱۳۲۱ مطابق ۵ جمادی الثانی ۱۳۶۱."—از روی متن اصولنامه. acku ...

تشکیل محاکم و اصول محاکمۀ مامورین ملکیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-07 | 1330|58|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

۶۰ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های موضوعه دولت منظور نموده اجرا و تعمیل آنرا امر و اراده مینمائیم مورخۀ ۷ جوزاء ۱۳۲۵ مطابق ۲۶ ماه جمادی الثانی ...

اصولنامۀ تلگراف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-15 | 1330|628|الف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

۵۵ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه امر و اراده می نمایم. مورخه ۱۵سنبله ۱۳۱۷ مطابق ۱۱ ماه رجب ۱۲۵۷"—از روی متن اصولنا ...