صفحه/نتیجه

اصول نامهٔ حاضری و رخصتی مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-10-15 | 1329|698|الف|K1763|رساله | بیشتر...

۳۹ اصل. بخش اول اصول حاضری-- بخش دوم اصولنامه رخصتی مامورین-- بخش سوم اصول اعطای رخصتی-- بخش چهارم مواد متفرقه-- بخش پنجم رخصتی های عمومی. "تعمیل و انفاذ احکام مواد اصولنامهٔ هذا را امر و اراده میکنم. تحریر ۸ عقرب سنه ۱۳۱۰ ش و [۱۹] جمادی الثانی۱۳۵۰ ق ...

اصولنامه سرمایه گذاری خارجی در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1333-05-05 | 1333|65|الف|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ماده های واحد. acku_risalah_hg5720_6_a3_alif65_1333_dari.pdf ...

لائحهٔ خدمتانه و مکافات گریزی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-02-06 | 1318|23|ل|HV6250.3 A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv6250_3_a34_laam23_1318_dari.pdf ...

لائحهٔ انسداد اموال گریزی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-02-06 | 1318|232|ل|HV6250.3 A34|رساله | بیشتر...

۱۸ شماره. acku_risalah_hv6250_3_a34_laam232_1318_dari.pdf ...

اصول اساسی شورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1310-04-27 | 1310|69|الف|KNF2516|رساله | بیشتر...

۳۶ اصل. "اجراء و انفاذ مواد فوق الذکر را امر و اراده میکنم. یوم شنبه (۲۷) برج سرطان (۱۳۱۰) مطابق سوم ربیع الاول ۱۳۵۰ هـ"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf2516_alif69_1310_dari.pdf ...

اصول اساسی دولت علیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1310-08-20 | 1310|625|الف|KNF2064|رساله | بیشتر...

۱۱۰ اصل. بخش اول اصول کلیه— بخش دوم حقوق پادشاه— بخش سوم تبصره— بخش چهارم حقوق عمومیۀ تبعۀ افغانستان—بخش پنجم شورای ملی-- بخش ششم قسمنامه— بخش هفتم وظایف—بخش هشتم عنوان مطلب از طرف مجلس—بخش نهم مجلس اعیان—بخش دهم مجالس مشاورۀ ولایات—بخش یازدهم وظایف و حقو ...

اصول نامۀ حاضری و رخصتی مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1310-12-15 | 1310|632|الف|K1763|رساله | بیشتر...

۳۹ اصل. بخش اول اصول حاضری-- بخش دوم اصول رخصتی مامورین-- بخش سوم اصول اعطای رخصتی-- بخش چهارم مواد متفرقه-- بخش پنجم رخصتی های عمومی. "تعمیل و انفاذ احکام مواد اصولنامۀ هذا را امر و اراده میکنم. تحریر ۸ عقرب سنه ۱۳۱۰ ش و ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۵۰ ق." ...

اصول اساسی دولت علیهٔ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1311-10-03 | 1311|69|الف|KNF2050|رساله | بیشتر...

۱۱۰ اصل. بخش اول اصول کلیه— بخش دوم حقوق پادشاه— بخش سوم تبصره— بخش چهارم حقوق عمومیۀ تبعۀ افغانستان—بخش پنجم «شورای ملی»-- بخش ششم قسمنامه— بخش هفتم وظایف—بخش هشتم عنوان مطلب از طرف مجلس—بخش نهم مجلس اعیان—بخش دهم مجالس مشاورۀ ولایات—بخش یازدهم وظایف و ح ...

اصولنامۀ اخذ عسکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1319-07-09 | 1319|62|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

۵۸ شماره. "ادخال و اجرای اصول نامۀ هذا را در جملۀ اصولات موضوعه امر و اراده مینمایم. مورخه ۱۵ سنبله ۱۳۱۷ مطابق ۱۱ رجب المرجب ۱۳۵۷"—از روی متن اصولنامه. بخش اول تمهید— بخش دوم تشکیلات دوایر احصائیه— بخش سوم طریق شمار و اخذ عسکر شمار— بخش چهارم اخ ...

اصولنامۀ اخذ عسکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1317-07-11 | 1317|62|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

۵۸ شماره. "ادخال و اجرای اصول نامهٔ هذا را در جملهٔ اصولات موضوعه امر و اراده مینایم. مورخه ۱۵ سنبله ۱۲۱۷ مطابق ۱۱ رجب المرجب ۱۳۵۷"—از روی متن اصولنامه. بخش اول تمهید— بخش دوم تشکیلات دوایر احصائیه— بخش سوم طریق شمار و اخذ عسکر شمار— بخش چهارم ا ...