صفحه/نتیجه

اصولنامهٔ مراسم تعزیه داری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1328-06-11 | 1328|68|الف|KNF469|رساله | بیشتر...

۱۷ شماره. "اصولنامهٔ هذا در جمله اصولنامه های موضوعهٔ دولت منظور و اجرای احکام آنرا امر و اراده می نمائیم. مورخهٔ (۸) حمل ۱۳۲۸ مطابق (۲۸) ماه جمادی الاول ۱۳۶۸"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf469_alif68_1328_dari.pdf ...

اصولنامۀ تلگراف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1317-08-09 | 1317|628|الف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

۵۵ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه امر واراده مینمایم مورخه ۱۵ سنبله....... مطابق ۱۱ ماه رجب"—از روی متن اصولنامه. بخش اول تعریف انواع تلگرامات— بخش دوم تلگرام واضح— بخش سوم تلگرامات کودی— بخش چهارم تلگرامات شفر ...

اصولنامه رادیو /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-10-05 | 1329|642|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول شرایط تجارت رادیو-- فصل دوم تورید فروش رادیو-- فصل سوم. "اصولنامۀ هذا را در جمله اصولات دولت ادخال و اجرای احکام مواد آنرا امر و اراده می نمائیم. مورخه ۵ اسد ۱۳۲۷ مطابق ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۶۷—از روی متن اصولنامه. ack ...

اصولنامۀ مالیات بر عایدات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-02-18 | 1342|68|الف|KNF3573|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولات موضوعه امر و اراده می نمائیم. مورخه ۱۸ جوزاء ۱۳۲۲ مطابق ۵ ماه جمادی الثانی ۱۳۶۲"—از روی متن اصولنامه. ش ...

ضمیمه نمبر (۱) اصولنامه ترفیع و تقاعد عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1337-07-26 | 1337|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲۷ شماره. شامل ضمایم و تعدیلات میباشد. "مورخه ۲۶ برج اسد ۱۳۳۷ شمسی مطابق اول ماه صفر المظفر ۱۳۷۸ قمری."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1337_dari.pdf ...

اصولنامهٔ نوت های مروجه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1314-08-23 | 1314|699|الف|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و اجرای موادآن را اراده مینمائیم. ۴ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ رجب ۱۳۵۴."—از روی متن اصولنامه. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول ترویج و اشاعهٔ نوت-- فصل دوم اجراآت وزارت مالیه. acku_risalah_hg230_ ...

اصولنامهٔ نوت های مروجهٔ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1317-02-19 | 1317|699|الف|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و اجرای موادآن را اراده مینمائیم. ۴ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ رجب ۱۳۵۴."—از روی متن اصولنامه. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول ترویج و اشاعهٔ نوت-- فصل دوم اجراآت وزارت مالیه. شامل ۱ ضمیمه میباشد ...

اساسنامهٔ بانک زراعتی و صنایع روستائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1335-01-09 | 1335|52|الف|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز) در این نسخه اساسنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اساسنامه گرفته شده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول مرکز و مرام بانک-- فصل دوم وظایف مشارکت و تأسیسات-- فصل سوم سرمایه-- فصل چهارم تشکیل بانک—فصل پنجم معاملات حسابی و تقسیم مفاد. "اج ...

اصولنامه افلاس و ورشکست /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-12-15 | 1329|627|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۰۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را هر جملۀ اصولات موضوعه امر و اراده می نمایم مورخۀ ۱۵ قوس ۱۳۲۱ مطابق ۲۶ ماه ذیقعده ۱۳۶۱"—از روی متن اصولنامه. ...

اساسنامه ریاست انحصارات دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1332-01-02 | 1332|52|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۳۷ شماره. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول نام، مرکز، مرام-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیلات و ارکان اداری ریاست انحصارات دولتی-- فصل چهارم مقررات مختلفه. "اساسنامه ریاست انحصارات دولتی را منظور و اجرای احکام مواد آنرا امر و اراده مینائیم. مورخه ۷ حوت ۱۳۳۱ ...