صفحه/نتیجه

اصولنامه مکلفیت عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-08-14 | 1330|688|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

۹۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول مکلفیت و موارد استثنا-- فصل دوم امور احصائیه- امر احضار، صورت معاینه تفهیم و اعزام-- فصل سوم ترخیص-- فصل چهارم غیرحاضر حاضری، ...

اصولنامهٔ محصولات بلدیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-10 | 1330|683|الف|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

۲۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و باجرای آن اراده مینمایم. مورخه ۱۰ قوس ۱۳۱۸"—از روی متن اصولنامه. شامل ۴ ضمیمه میباشد. a ...

اصولنامه بلدیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-10 | 1330|628|الف|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

۱۰۴ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول تشکیل بلدیه-- فصل دوم وظایف بلدیه ها-- فصل سوم مجلس بلدیه-- فصل چهارم طرز انتخاب مجالس بلدیه-- فصل پنجم جزا ها مقابل جرم های ان ...

اصولنامهٔ محاکمات عسکریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-13 | 1330|683|الف|K4740|رساله | بیشتر...

۲۱۰ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۱۳ فصل بوده: فصل اول حکمهای خاص-- فصل دوهم تحقیقات ابتدائیه-- فصل سوم تورید و تصدیر قضایا در محاکم و قطعات عسکری-- فصل چهارم تشکیل محاکم عسکری و ...

اصولنامهٔ خزینهٔ تقاعد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1333-12-17 | 1333|634|الف|HQ1063.2.A34|رساله | بیشتر...

۷ شماره. تاریخ نشر(روز و سال) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های موضوعه امر و اراده مینائیم. مورخه ۱۷ جدی ۱۳۳۳ شمسی مطابق ۱۴ ماه جمادی الاول ۱۳۷۴ قمری." ...

اصولنامۀ نفوس شماری عمومی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1335-03-20 | 1335|697|الف|QA276|رساله | بیشتر...

۱۳ شماره. تاریخ نشر روز در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامۀ هذا را در جمله دیگر اصولنامه های مملکت منظور و اجرا و انفاذ آنرا امر و اراده می نمائیم مورخه ۲۰ برج جدی ۱۳۳۴ شمسی مطابق ۲۸ ماه جمادی الاول ۱ ...

اصولنامه بودجه و محاسبه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1339-12-06 | 1339|629|الف|K4447.A3|رساله | بیشتر...

۴۵ شماره. تاریخ نشر روز در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول تعریف و احکام عمومیه-- فصل دوم احکام متعلق به بودجه-- فصل سوم احکام متعلق به محاسبات-- فصل چهارم احکام متعلق به تفتیش بعدی حساب—فص ...

اصولنامهٔ استخدام اتباع خارجه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-05-15 | 1318|625|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۹ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصول نامه های دولت امر و اراده میفرمایم. مورخهٔ ۱۱ حوت ۱۳۱۴ مطابق ۷ ذی الحجة الحرام ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf2720_alif625_1318_dari.pdf ...

اصولنامۀ ترافیک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-18 | 1330|624|الف|KNF3448|رساله | بیشتر...

۱۱۴ شماره. "تاریخ نشر روز در این اصولنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردید." شامل ۸ فصل بوده: فصل اول جواز سیر نمرۀ پلیت-- فصل دوم لوازم عراده ها-- فصل سوم شهادت نامه راندن عراده-- فصل چهارم فروش موتورها مواضع نگهداری موت ...

اصولنامۀ کوریری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|68|الف|KNF3485|رساله | بیشتر...

۱۷ شماره. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت منظور و باجرای آن امر و اراده مینمایم. مورخهٔ ۱۰ سرطان ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ ربیع الاول ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf3485_alif68_1318_dari.pdf ...