صفحه/نتیجه

اصولنامۀ تذکرۀ تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-14 | 1329|624|الف|KNF2430|رساله | بیشتر...

۱۴ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامه هذا را در جمله اصولات موضوعه امر و اراده می نماید. مورخه ۱۵ سنبله ۱۳۱۷ مطابق ۱۱ رجب ۱۳۵۷."—از روی متن اصولنامه. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf2430_alif624_1329_dari.pdf ...

اصولنامه مطبوعات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-14 | 1329|686|الف|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

۴۶ شماره. شامل ۱۴ فصل بوده: فصل اول تعریفات-- فصل دوم مقررات راجع به تعمیم مطبوعات-- فصل سوم تکالیف مدیران مسئول روز نامه ها مجلات، ناشرین کتب و رسائل-- فصل چهارم شرایط اجازه و تکلیفات نشراتی-- فصل پنجم نشرات مخالف نظام و اخلاق اجتماعی-- فصل ششم مقررات را ...

اصولنامۀ پست /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-07 | 1330|625|الف|KNF3485|رساله | بیشتر...

۲۴ شماره. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و باجرای مواد آن اراده می نمایم. ۷ میزان ۱۳۱۵. "—از روی متن اصولنامه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول وظیفۀ پست-- فصل دوم ضمانت های پستی-- فصل سوم امتیازات پسته-- فصل چهارم مجازات —فصل پنجم ...

اصول نامه تریاک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1335-06-09 | 1335|69|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا را در جمله سایر اصولنامه های مملکت منظور و اجرای آنرا امر و اراده می نمائیم. مورخه ۹ برج اسد ۱۳۳۵ شمسی مطابق ۲۴ ماه ذی الحجه الحرام ۱۳۷۵ ...

د ملی شورا ریاست د غلی د خریداری په باره کښی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1331-08-01 | 1331|77|د|KNF3190|رساله | بیشتر...

۱۴ شماره. "این بود صورت تصویب مجلس عمومی عاید به غله خریداری که قرار (۱۴) ماده تحریر و تصویب شد."—از روی متن. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن گرفته شده. "د ملی شورا ریاست د غلی د خریداری په باره کښی&qu ...

اصولنامۀ جزای جرایم مامورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-03-26 | 1342|634|الف|KNF3800|رساله | بیشتر...

۱۹۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. باب اول کلیات شامل ۷ فصل بوده: فصل اول مواد عمومی-- فصل دوم انواع جرایم و جزا ها-- فصل سوم شروع بجرم – تکرار جرم-- فصل چهارم شرکت و معاونت در جرم-- فصل پ ...

اصولنامه تحصیل باقیات دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-06-26 | 1347|623|الف|HC417|رساله | بیشتر...

۵۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول تعریفات و عمومیات-- فصل دوم وظایف شعبات-- فصل سوم معافیتها-- فصل چهارم مهلت و قسط—فصل پنجم طرزالعمل تحصیل. "یوم دو شنبه ...

اصولنامه ثبت سجل نفوس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-04-10 | 1347|622|الف|KNF2430|رساله | بیشتر...

۳۴ شماره. قسم اول تسجیل نفوس شامل ۴ فصل بوده: فصل اول اشخاصیکه به اخذ تذکره مکلف اند-- فصل دوم تسجیل تولدات و وفیات-- فصل سوم اطلاع دهی تغیر اقامتگاه—فصل چهارم اطلاع دهی نفوس در خارج مملکت. قسم دوم شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تشکیلات-- فصل دوم اشکال دفاتر و ...

اصولنامۀ حاضری و رخصتی مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-11-08 | 1349|698|الف|K1763|رساله | بیشتر...

۳۹ شماره. بخش اول اصول حاضری-- بخش دوم اصول رخصتی مامورین-- بخش سوم اصول اعطای رخصتی-- بخش چهارم مواد متفرقه-- بخش پنجم رخصتی های عمومی. "تعمیل و انفاذ احکام مواد اصولنامۀ هذا را امر و اراده میکنم. تحریر ۸ عقرب سنه ۱۳۱۰ ش و ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۵۰ ق.&qu ...

اصولنامۀ پاسپورت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1319-07-02 | 1319|622|الف|K3273|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. "ادخال اصولنامهٔ پاسپورت را در جملهٔ اصولنامه های دولت منظور و با اجرای احکام آن امر وارده می نمائیم. مورخه ۱۵ میزان سال ۱۳۱۸"—از روی متن اصولنامه. بخش اول ویزه-- بخش دوم پاسپورت دیپلوماتیک-- بخش سوم تسجیل در ممالک خارجه-- بخش چهارم اح ...