صفحه/نتیجه

اصولنامۀ نکاح و عروسی و ختنه سوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-14 | https://doi.org/10.29171/ | بیشتر...

۱۲ شماره. "اصول نامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور و اجرای احکام آن را امر و اراده می نمائیم. مورخۀ (۸) حمل ۱۳۲۸ مطابق (۲۸) ماه جمادی الاول ۱۳۶۸"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf542_alif69_1329_dari.pdf ...

اصولنامۀ معافیت اموال وبکاژ هیئت دیپلوماسی و قونسلهای خارجه از گمرک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-12 | 1330|687|الف|K4620|رساله | بیشتر...

۱۷ اصل. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول معافیت اموال و بکاژ هیئت دیپلوماسی دول متحابه متعینۀ دربار شاهی افغانستان-- فصل دوم معافیت اموال و بکاژ هیئت قونسلهای جنرال قون ...

اصولنامۀ تشویق صنایع در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-30 | 1330|625|الف|HC417|رساله | بیشتر...

۳۵ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و باجرای مواد آن اراده مینائیم. مورخۀ ۳۰ حمل ۱۳۲۸ مطابق ۱۸ جمادی الثانی ۱۳۶۸."—از روی متن ا ...

اصولنامهٔ وظائف دوائر تحریرات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-09-14 | 1318|69|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۶ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت منظور و باجرای آن امر و اراده میفرمایم. مورخه ۱۴ عقرب ۱۳۱۲ش برابر با ۱۷ رجب المرجب ۱۳۵۲"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf2720_alif69_1318_dari.pdf ...

اصولنامهٔ فروش اراضی تحت بند و انهار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-10-04 | 1318|674|الف|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۱۸ شماره. "ادخال اصولنامهٔ فروش اراضی تحت بند و انهار را در جملهٔ اصولات موضوعهٔ دولت اراده و باجرای احکام آن امر مینمائیم. مورخه ۲۲ میزان ۱۳۱۸"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_hd1333_a3_alif674_1318_dari.pdf ...

اصولنامهٔ محصولات بلدیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-10-04 | 1318|683|الف|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

۲۶ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و باجرای آن اراده مینمایم. مورخه ۱۰ قوس ۱۳۱۸"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_js7443_a2_alif683_1318_dari.pdf ...

اساسنامه د افغانستان بانک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1319-03-05 | 1319|52|الف|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

۷۵ شماره. "اجرای مواد و انفاذ و احکام اساسنامهٔ هذا را امر و اراده مینایم."—از روی متن اصولنامه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تاسیس و مرام بانک-- فصل دوم سرمایه اساسی اسهام-- فصل سوم عملیات بانک. acku_risalah_hg3270_6_a7_alif52_1319_dari.pdf ...

اصولنامۀ پست /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1327-01-21 | 1327|625|الف|KNF3485|رساله | بیشتر...

۳۲ شماره. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جمله اصولنامه های دولت امر و به اجرای مواد ان اراده می نمایم. ۷ میزان ۱۳۱۵"—از روی متن اصولنامه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول وظیفۀ پست-- فصل دوم ضمانت های پستی-- فصل سوم امتیازات پسته-- فصل چهارم مجازات —فصل پنجم ...

اصولنامهٔ توقیفخانه ها و حبس خانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-10-16 | 1329|629|الف|K5524.A3|رساله | بیشتر...

۲۷ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و اجرای مواد آنرا اراده مینمایم. مورخه ۱۵ ثور ۱۳۱۳ ش مطابق ۲۰ محرم الحرام ۱۳۵۳ ق"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_k5524_a3_alif629_1329_dari.pdf ...

اصولنامهٔ تقاوی تجاریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-10-16 | 1329|62|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۸ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا در جمله اصولنامه های دولت منظور و باجرای آن امر و اراده مینمایم. مورخهٔ ۱۰ سرطان ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ ربیع الاول ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf914_31956_alif62_1329_dari.pdf ...