مقررۀ حفاظت نباتات و قرنطین

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۱۷ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Chapter: 
۶
Article: 
۲۸
Date: 
Sunday, April 21, 2019
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
"مقررۀ حفاظت از نباتات و قرنطین را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان.
۲ ماده در حکم این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.
شامل ۶ فصل بوده : فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت های اداره و تورید کنندگان-- فصل سوم تورید و ترانزیت نباتات، محصولات نباتی و سایر اقلام تنظیم شده—فصل چهارم تفتیش، تجزیه و تحلیل تصدیق نامه حفظ الصحۀ نباتی-- فصل پنجم قرنطین بعد از ورود و قرنطین داخلی– فصل ششم احکام نهایی.
موضوع: 
Plant diseases – Afghanistan
Agricultural pests – Afghanistan
Agriculture -- Afghanistan
ترجمه:
امراض نبات – افغانستان.
آفات زراعتی – افغانستان.
زراعت -- افغانستان.
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
مقرره.
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF
شماره جریده رسمی: 
شماره مسلسل ۱۳۴۵ (۱ ثور ۱۳۹۸).
منبع رده بندی: 
LCC
Call number: 
1398|74|م|SB732.54.A34|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_sb732_54_a34_meem74_1398_n1345_dari_title3
Reminder of title: 
مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷ : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۶) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000944701