صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰) تاریخ ۴/۲/۱۳۶۵در باره عفو محبوسان بمناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت بزرگداشت هشتمین سالگرد انقلاب ثور و بتاسی از مشی انساندوستانه متکی بحکم بند (۶) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8665_f ...

قانون وکالت دفاع : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۶ تاریخ ۱۸-۹-۱۳۶۵ درباره تصویب قانون وکالت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-30 | 1365|29|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وصلاحیت های ارگان های وکالت دفاع-- فصل سوم شرایط عضویت درانجمن وکلای مدافع-- فصل چهارم حقوق ومکلفیت های اعضای انجمن وکلای مدافع-- فصل پنجم شعبات حقوقی-- فصل ششم سازماندهی کاروپرداخت معاش وکلای ...

مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۴۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۶۵ درمورد تصویب مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی امور محاکم اصلاحی-- فصل سوم قضایای قابل رسیدگی محاکم اصلاحی افسری-- فصل چهارم طرزرسیدگی قضایا درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل پنجم تدابیر اتنباهی قابل استفاده درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل ششم اعتراض برتصمی ...

مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۳) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرزسپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1365-12-20 | 1365|744c|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزسپری نمودن مجازات سربازان وخوردضابطان قطعه-- فصل سوم طرزسپری نمودن مجازات افسران وخوردضابطان مکتبی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فر ...

مقرره هیئت مخصوص محبس وسوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۴) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درباره مقرره هیئت مخصوص محبس وسوی محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8756|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وطرز فعالیت هیئت-- فصل سوم صلاحیت هیئت-- فصل چهارم سوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8 ...

مقرره تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۱۵) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرز تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8665|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزاتخاذتصمیم تعطیل تنفیذ حکم دراثنای رسیدگی دوسیه-- فصل سوم طرزرسیدگی برتعطیل حکم-- فصل چهارم تعطیل تنفیذ حکم-- فصل پنجم طرزمعافیت ازسپری کردن مجازات-- فصل ششم طرزالغای تعطیل تنفیذ حکم-- فصل هفتم احکام نهایی ...

پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-25 | 1352|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ – ۱ – ۱۳۵۲ باملاحظه ورقه عرض شماره ۵۰۶۹ مورخ– ۱۴ – ۱۲ – ۱۳۵۲ وزارت عدلیه راجع به پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد آتی را تصویب نمود:--از روی متن. acku_risalah_knf2720_pay4 ...