صفحه/نتیجه

قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه

افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|29|ق|K4754|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل شش فصل و چهل و پنج ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵ ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و انصراف از تعقیب عدلی متهمین در مرکز و ولایات کشور، به احترام میلاد با سعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی "ص" شماره (۲۵۶) تاریخ ۲/۳/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|KZ7128|رساله | بیشتر...

ایزاد این فرمان تحت عنوان فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در بارهٔ ایزاد در فرمان شماره (۲۵۶) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۱ شماره: (۸۴) تاریخ: ۶/۵/۱۳۸۱، در شماره مسلسل ۸۰۴ (۲۲ جدی ۱۳۸۱) به نشر رسیده. acku_risalah_kz7128_fay48_1381_n802_dari_title13.pdf ...

قانون جرایم عسکری : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۷ تاریخ ۹- ۱۱-۱۳۶۴ درباره تصویب قانون جرایم عسکری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-01-16 | 1365|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱۰-۱، فصل دوم (جرایم عسکری) ماده ۴۳-۱۱، فصل سوم (احکام نهایی) ماده ۴۴. acku_risalah_knf3738_qaaf29_1365_n604_dari_title1.pdf ...

فرمان تقنینی ۵۱۰۷/۱۳۴۴ تاریخی ۲۲ جدی ۱۳۴۴ راجع به رسیدگی محاکم ابتدائیه بامور جنائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay48_1344_n048_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه نمبر (۲) قانون جزا شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزا، درشماره ۱۱: شماره مسلسل ۳۴۷ (۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_fay48_1360_n498_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون محکمه اختصاصی انقلابی شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محکمۀ اختصاصی انقلابی، شماره ۲: شماره مسلسل ۴۴۹ (۳۱ حمل ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1572_fay48_1360_n498_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره یک قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|K4754|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محاکم قوای مسلح، شماره ۳: شماره مسلسل ۴۵۲ (۱۵ ثور ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k4754_fay48_1360_n498_dari_title4.pdf ...