صفحه/نتیجه

قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۴۵۴) مورخ دهم جوزا سال۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-12 | 1356|282|ق|K1763|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۰۳ در جلسه تاریخی ۱۳۵۶/۳/۱۰ به ملاحظه ورقه عرض شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۵۶/۳/۴ وزارت عدلیه راجع به قانون مامورین دولت مراتب آتی تصویب شود:"-- از روی متن. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: استخدام، فصل سوم: وجا ...

مقررات اداره ستندرد افغان : فرمان نمبر (۱۶) ۴-۱-۱۳۵۰صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-01-15 | 1349|42|م|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۴۷۴۱) در جلسۀ تاریخی ۲۶-۱۲-۱۳۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۲۴۴۳ مورخه ۱۷-۱۲-۴۹ وزارت عدلیه راجع به مقررات اداره ستندرد افغان طی ۹ ماده که به مهر دارالانشاء رسیده است مراتب آتی را تصویب نمود" – از روی متن فرمان. acku_risalah_ ...

مقررات تصنیف واستخدام اجیران : فرمان نمبر ۷۴۳مورخ ۱\۳\۱۳۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-10 | 1350|72|م|HD586|رساله | بیشتر...

ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره ۴ مقررات تصنیف و استخدام اجیران: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲، در شماره ۲۱: شماره مسلسل ۵۴۹ (۱۵ دلو ۱۳۶۲ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_hd586_meem72_1350_n186_dari_title1 ...

مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ تنظیم حقوق تفاعد افسران، برید ملان و ساتنمنان شماره: ۳۹ تاریخ: ۱۳۸۸/۱۰/۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-01-10 | 1389|79|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع پولی ذخیرۀ تقاعد و حالت تثبیت حقوق تقاعد-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3738_meem79_1389_n1016_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره ۹۹۲ سال ۱۳۸۸ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶ تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-03-21 | 1390|89|ض|HQ1062 |رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی، در شماره مسلسل ۹۹۲ (۲۶ اسد ۱۳۸۸) به نشر رسیده. acku_risalah_hq1062_zwaat89_1390_n1051_dari_title3.pdf ...

مقرره تنظیم امور اضافه کاری کارکنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور اضافه کاری کارکنان شماره ۱۷ تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-05-25 | 1390|74|م|HD5111.A3|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط و طرز پرداخت مزد اضافه کاری – فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_hd111_a3_meem74_1390_n1056_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-11-05 | 1390|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کارکنان خدمات ملکی،شماره مسلسل ۹۵۱ (۱۶ سرطان ۱۳۸۷) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1390_n1071_dari_title2.pdf ...

مقرره کار بالمقطع : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ مقرره کار بالمقطع شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-20 | 1390|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم قرارداد کار – فصل سوم وقت کار و مزد – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1270_meem74_1390_n1058_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره پنجم قانون کارکنان خدمات ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۶) تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۲: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۰۱) تاریخ ۲۳/ ۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-11-20 | 1392|89|ض|KNF1270|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کارکنان خدمات ملکی، در شماره مسلسل ۹۵۱ (۱۶ سرطان سال ۱۳۸۷) به نشر رسیده است. acku_risalah_knf1270_zwaat89_1392_n1126_dari_tile2.pdf ...