صفحه/نتیجه

تعدیل ماده (۱۱) فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|78|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره (۳۵) مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ تعدیل ماده یازدهم فرمان شماره سوم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک اف ...

فرمان شماره ۱۲۵۹مؤرخه ۷-۱۲-۱۳۵۳ صدارت عظمی : راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران اناث

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-16 | 1354|48|ف|K1806|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرأ تحت فیصله شماره ۸۴۰ در جلسه تاریخی ۶-۱۲-۱۳۵۳ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۶۷۶۴ مورخ ۴-۱۲-۱۳۵۳ وزارت معادن و صنایع راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران اناث مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن فرمان. "راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران ...

قانون حقوق و امتیازات شهدای انقلاب ثور : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|93|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۹۳۴ » در جلسه تاریخی ۴ر۹ر۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۲۸۰۲ » مورخ ۴ر۹ر۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf3738_qaaf93_1358_n440_dari_title12.pdf ...

فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۲۲-۴-۱۳۷۶ در باره اجرای ترفیعات نوبتی مامورین ملکی و نظامی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|44|ف|K1367|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_k1367_fay44_1376_n783_dari_title11.pdf ...

قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۰۳) مورخ ۲۱-۳-۱۳۶۶ در باره تصویب قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-01 | 1366|99|ق|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم قرارداد جمعی-- فصل سوم استخدام و قرارداد کار-- فصل چهارم آموزش مسلکی، ارتقای مهارت و کار آموزی-- فصل پنجم وقت کار-- فصل ششم حق استراحت و رخصتی-- فصل هفتم مزد-- فصل هشتم نورمها و نورماتیفهای کار-- فصل نهم انض ...

مقررهٔ دورهٔ کار آموزی عملی (ستاژ) استادان مضامین اختصاصی و آموزش تولیدی مدارس تخنیکی حرفوی در مؤسسات تولیدی ساختمانها و کارخانه ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|799|م|LC1043|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سپری نمودن دورهٔ کار آموزی عملی در مؤسسات-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_lc1043_meem799_1422_n796_dari_title14.pdf ...

تعدیل ماده چهل وهشتم مقرره مواد سوخت عراده ها وماشین آلات : محترم وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-30 | 1357|74|ت|TP318.A34|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۹۰)درجلسه (۳۰)تاریخی ۱۳۵۷/۹/۲۶باملاحظه ورقه عرض شماره(۱۳۰)مورخ ۱۳۵۷/۹/۲۵وزارت معادن وصنایع مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_tp318_a34_tay74_1357_n415_dari_title1.pdf ...

قانون کار : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون کار شماره (۹۴) تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷۹۳۳)تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-15 | 1385|48|ق|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم وقت کار-- فصل چهارم حق استراحت و رخصتی ها-- فصل پنجم مزد-- فصل ششم آموزش مسلکی، فنی و حرفوی و انکشاف مهارتهای کارکنان-- فصل هفتم معیارها و قواعد رهنمودی کار-- فصل هشتم انضباط ک ...

مقرره شرایط و طرز اعطای اضافه رخصتی مریضی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۶ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷ در مورد مقرره شرایط و طرز اعطای اضافه رخصتی مریضی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-15 | 1368|75|م|HD5115.6 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراجع صدور تصدیق صحی و مدت اعتبار آن-- فصل سوم شرایط و نحوه توصیه استراحت و اعطا تصدیق اضافه رخصتی مریضی نظر به نوعیت مریضی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید" – ا ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸ تاریخ ۲۲/۱/۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱) مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-31 | 1368|692|م|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی، در شماره ۱: شماره مسلسل ۶۶۳ (۱۵ حمل ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_k1 ...