صفحه/نتیجه

ج: دستورالعمل اعطای مکافات برای صاحب منصبان، ساتنمنان و ساتونکی ها (سربازان) و داوطلبان اورگانها و جزو تام های وزارت امور داخله ج. د. ا : دستورالعمل اعطای مکافات برای صاحب منصبان، ساتنمنان و ساتونکی ها (سربازان) و داوطلبان اورگانها و جزوتام های وزارت امور داخله جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|45|ج|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اعطای مکافات-- فصل سوم سیستم مکافات-- فصل چهارم طرز معرفی مستحقین مکافات-- فصل پنجم طرز اعطای مکافات-- فصل ششم احصائیه مکافات و تقدیم راپور. acku_risalah_hv8242_6_a2_jeem45_1359_n477_dari_title1-2.pdf ...

ضمیمه نمبر (۸) قانون مامورین دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴ ...

ضمیمه شماره (۲) قانون اجیران دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|898|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اجیران دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹ ...

مقرره ضمیمه معاش اعضای مسلکی رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|74|م|HD4912.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۹) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۹۰۲) مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_hd4912_a34_meem74_1359_n468_dari_title2.pdf ...

مقررات منع تبعیض در مورد استخدام و شغل : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|94|ب|KU1225|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۶۱۰)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۱۹۹۳)) مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۴ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_ku1225_bay94_1359_n468_dari_title3.pdf ...

ضمیمه شماره یک مقرره استخدام در بانکها : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|89|ض|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۸) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۸۴۴) مورخ ۱۳۵۹/۷/۱۵ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات استخدام در بانکها، در شماره ...

مقرره لقب قهرمان جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۱۴) تاریخ ۱۸-۵-۱۳۶۵ درباره تصویب لقب قهرمان جمهوری دموکراتیک افغانستان ومقرره آن

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-15 | 1365|744|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر برجسته ساختن نقش اتباع جمهوری دموکراتیک افغانستان وسایرکشور ها که دردفاع ازدست آورد های انقلاب،انستقلال حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور ازخود قهرمانی وشهکاری نشان داه ودرتحکیم قدرت دفاعی جمهور ...

مقررهٔ طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و کمباین کاران مراکز (استیشن هاي) میکانیزهٔ زراعتي وزارت زراعت و مالداري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پرداخت مزد تراکتور کاران و کمباین کاران-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem74_1421_n795_dari_title13.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد کار نکردن زنان در مؤسسات خارجی و غیر امارتي شماره: (۸) تاریخ: ۱۷/۴/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|48|ف|HD6065.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd6065_5_fay48_1421_n795_dari_title16.pdf ...

مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۶-۳-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط و اندازه پرداخت-- فصل سوم احکام نهایی. ایزاد این مقرره تحت عنوان (ایزاد پاراگراف دوم در ماده م(۵) مقرره امتیاز عاش کار منطقوی و اقلیمی): شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۲۹۸ – ۳) تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷، ...