صفحه/نتیجه

تعدیل ماده دوم مقرره امتیاز معاش کار منطقوی واقلیمی ساحوی منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۳) مورخ ۱۲-۵-۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره- ۳۹۵- تاریخ- ۱۴-۱۲-۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|ت|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"درمورد تعدیل ماده دوم مقررۀ امتیاز معاش کارمنطقوی واقلیمی ساحوی شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hf5549_5_i5_tay74_1370_n744_dari_title5.pdf ...

قانون تصدیهای دولت : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-30 | 1359|29|ق|HC417|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان در جلسۀ تاریخی ۱۶-۵-۱۳۵۹ خود طرح جدید قانون تصدی های دولت را بداخل هفت فصل و نود و شش ماده که از طرف ریاست تقنین وزارت عدلیه ترتیب گردیده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۷ فصل بوده: فصل ...

مقرره سیستم پرداخت مزد و امتیازات تشویقی کارکنان صنایع ذغال سنگ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره (۳۹۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۶۹ درمورد مقرره سیستم پرداخت مزد و امتیازات تشویقی کارکنان صنایع ذغال سنگ

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-15 | 1370|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تصنیف کارکنان صنایع ذغال سنگ-- فصل سوم طرزپرداخت مزد وامتیازات تشویقی-- فصل چهارم تادیه مزد اضافی درحالت کاردوامدار-- فصل پنجم تامینات اجتماعی-- فصل ششم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب ...

مقرره دسته های کار محصلان و متعلمان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره- ۸- تاریخ- ۱۲/۱/۱۳۷۰ در مورد مقرره دسته های کارمحصلان ومتعلمان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|74|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل دسته های کار-- فصل سوم سازماندهی کاروفعالیت تولیدی اجتماعی وفرهنگی-- فصل چهارم-- فصل پنجم تأمین شرایط صحی-- فصل ششم فعالیت اداری ومالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب ...

مقرره رخصتی تفریحی اضافه ازبیست روز کارکنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره- ۹- تاریخ- ۱۲-۱-۷۰- در مورد مقرره رخصتی تفریحی اضافه ازبیست روزکارکنان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|744|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط استفاده ازرخصتی تفریحیاضافه ازبیست روز-- فصل سوم احکام نهائی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_meem744_1370_n748_dari_title5.pdf ...

ایزاد درماده بیست و پنجم قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ اول جوزای ۱۳۶۷ شماره (۲۹) تاریخ ۱-۳-۱۳۷۰ : تعدیل در قانون کارمندان دولت منتشره جریده رسمی شماره (۶۶۶) مورخ ۱-۳-۶۷ شماره (۲۹) تاریخ ۱-۳-۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۵۱۳) تاریخ ۲۳-۴-۱۳۷۰ در باره توشیح مصوبات شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-30 | 1370|94|ا|K1763|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم فقره (۲) ماده هفتادوپنجم قانون اساسی ج.ا، مصوبات شورای ملی درمورد تعدیل مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم قانون کارمندان دولت را که در جلسات مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه و ۱/۳/۱۳۷۰ مجلس سنا به تصویب رسیده، توشیح میدارم"-- از روی متن ...